Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2020, 2 (17)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2020, 2 (17)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2020, 2 (17);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 2 (17). 117 lpp. https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2
Abstract: Kārtējā Socrates žurnāla veidošana un rakstu sagatavošana notiek visai īpašos apstāk­ļos – Covid-19 pandēmijas zīmē. Komunikācijas iespējas un ekspertu viedokļu iegūšana ir visnotaļ specifiska. Tomēr tas nespēja ietekmēt žurnāla sagatavošanu un tā izdošanu. Socrates-17 izdevumā ir iekļauti jauno tiesību zinātnieku un atzītu speciālistu raksti, kuros analizētas dažādas juridiskās problēmas. Tie ir balstīti uz nacionālo un starptautisko tiesisko aktu kā daudzveidīgas teorētiskās un praktiskās pieredzes apskatam. Ceram, ka raksti veicinās jaunas zinātniskas diskusijas un atziņas.
The production of the current Socrates magazine and the preparation of the articles take place in very special circumstances – under the sign of Covid-19 pandemic. Communication opportunities and obtaining expert opinions are very peculiar during such time; however, it has not influenced the preparation and publication of the journal. Socrates-17 includes articles by young legal scholars and experts who study various legal issues. They are based on national and international legal acts as a review of diverse theoretical and practical experience. We hope that the articles will contribute to new scientific discussions and insights.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 2 (17)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-17_00_Pilnais.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons