Title: 2 tipa cukura diabēta pacientu līdzestība diabētiskās pēdas aprūpē
Other Titles: Complicity of type 2 diabetes patients in diabetic foot care
Authors: Dagnija Brutāne
Alīna Osipova
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: cukura diabēts;līdzestība;diabētiskā pēda;profilakse;diabetes mellitus;compliance;diabetic foot;prevention
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Bakalaura darbs „ 2 tipa cukura diabēta pacientu līdzestība diabētiskās pēdas aprūpē” tiek izstrādāts ar mērķi noskaidrot 2 tipa cukura diabēta līdzestību diabētiskās pēdas aprūpē. Teorētiskajā daļa tika izmantota zinātniskā literatūra, līdz ar to tika apskatīta cukura diabēta pacientu līdzestība. Pētījuma veikšanai tika izmantota kvalitatīva pētījuma metode- intervija. Intervijā piedalījās 6 respondenti ar diabētisko pēdu vecumā no 18. gadiem. Tika izvirzīts pētījuma jautājums- kāda ir otrā tipa cukura diabēta pacientu līdzestība diabētiskās pēdas aprūpē? Bakalaura darbā kopumā tika izmantoti 22 literatūras avoti, kas aizgūti gan no angļu un latviešu valodām. Tās kopumā sastāv no 25 lappusēm, kas savukārt sīkāk sastāv no 2 galvenajām daļām un 15 apakšnodaļām, papildus tam ir pievienotas 9 lappuses pielikumā. Darba pirmajā daļā autore analizē zinātnisko literatūru par pacientu līdzestību, cukura diabētu, diabētisko pēdu, diabētiskās pēdas komplikācijām un tās aprūpes īpatnībām, riska faktoru atklāšanu un profilaktiskiem pasākumiem. Otrajā darba daļā autore atspoguļo pētījumu, izmantojot kontentanalīzes metodi. Atslēgas vārdi: cukura diabēts, līdzestība, diabētiskā pēda, profilakse
Bachelor job „Complicity of type 2 diabetes patients in diabetic foot care” is developed with the aim to determine the complience of type 2 diabetes in diabetic foot care. Scientific literature was used in the theoretical part, along with in the compliance of diabetic patients was revieved. The study was conducted by using the qualitative research method- interview. In the interview participated 6 respondents with diabetic foot from the age of 18 years. Was raised th question of the study- what is the compliance of patients with type 2 diabetes in diabetic foot care? In bachelor’s thesis a total of 22 literature sources borrowed from both English and Latvian were used. It consists of a total of 25 pages, with 2 main sections and 15 subsections, in addition 9 pages are attached. In the first part of the work, the author analyzes the scientific literature on patient compliance, diabetes mellitus, diabetic foot, complications of diabetic foot and the peculiarities of its care, detection of risk factors and preventive measures. In the second part of the work, the author presents the research using the method of concent analysis. Keywords: diabetes mellitus, compliance, diabetic foot, prevention
Description: Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Pielikums.docxNoslēguma darba pielikums11.69 kBUnknownView/Open    Request a copyopen_acces_locked
4. Pielikums.docxNoslēguma darba pielikums142.64 kBUnknownView/Open    Request a copyopen_acces_locked
3. Pielikums.docxNoslēguma darba pielikums18.92 kBUnknownView/Open    Request a copyopen_acces_locked
2. Pielikums.docxNoslēguma darba pielikums11.28 kBUnknownView/Open    Request a copyopen_acces_locked
5. Pielikums.docxNoslēguma darba pielikums255.61 kBUnknownView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Sabiedribas_veselibas_un_socialas_labklajibas_fakultate_MZFka_2020_Alina_Osipova_043658.pdfBakalaura darbs473.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
6. Pielikums.docxNoslēguma darba pielikums11.5 kBUnknownView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.