Title: Ūdens nodarbību ietekme uz tauku masas procentuālo lielumu un ķermeņa kompozīciju bērniem ar aptaukošanos
Other Titles: The impact of water exercises on the percentage of body fat and body composition for obese children
Authors: Dace Bērtule
Dārta Eleonora Dakse
Rehabilitācijas fakultāte
Faculty of Rehabilitation
Keywords: Atslēgas vārdi: ūdens nodarbības;hidroterapija;bērni;pusaudži;aptaukošanās;palielināta ķermeņa masa.;Key words: water exercise;hydrotherapy;children;adolescents;obesity;overweight.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Bakalaura darba nosaukums: Ūdens nodarbību ietekme uz tauku masas procentuālo lielumu un ķermeņa kompozīciju bērniem ar aptaukošanos. Pamatojums: Ņemot vērā WHO un Pasaules aptaukošanās federācijas datus, bērnu aptaukošanās skaits palielinās, tādējādi palielinot arī slimību prevelanci un to ārstēšanas izmaksas. Visā pasaulē ir interese identificēt efektīvāko intervenci, lai uzlabotu negatīvo statistikas datu rezultātus un novērstu liekas ķermeņa masas uzkrāšanos bērna vecumā. Salīdzinot ar sauszemes nodarbībām, ūdens nodarību laikā fizikālo īpašību rezultātā uz cilvēka ķermeni darbojas dažādi spēki, kā rezultātā ir iespējams individuāli pielāgot pielietoto slodzi, kas bērniem ar aptaukošanos sniedz pozitīvākas emocijas. Pētījuma mērķis: Balstoties uz iepriekš veikto pētījumu publikācijām, apkopot un analizēt ūdens nodarbību ietekmi uz tauku masas procentuālā lieluma un ķermeņa kompozīcijas izmaiņām bērniem ar aptaukošanos. Metodes: Pētījumu meklēšana, izmantojot datubāzes (ClinicalKey, EBSCOhost, The Cochrane Library, PubMed, PEDro) un definētos atslēgas vārdus (‘’aquatic exercise’’, ‘’children’’, obesity’’) un to tālāka atlasīšana pēc izdošanas gada (01.01.2010.-31.01.2020.) un definētajiem iekļaušanas kritērijiem. Rezultāti: Sistemātiskajā literatūras apskatā pēc atlasīšanas procesa iekļauti divi augstas kvalitātes pētījumi (Lee and Oh, 2014; Lopera et al., 2016) un viens zemas kvalitātes pētījums (Locateli et al., 2017). Visos pētījumos tika pielietota ūdens nodarbību programma 60 minūtes trīs reizes nedēļā 12-16 nedēļu garumā un ķermeņa kompozīcijas izvērtēšanai izmantotas vienādas metodes un instrumenti. Visos pētījumos ar statistiski nozīmīgiem rezultātiem pierādījās, ka pēc ūdens nodarbību programmas izpildes bērniem ar aptaukošanos samazinās tauku masas procentuālais lielums (%) un palielinās no taukiem brīvā masa (kg). Vienā pētījumā tika novērota statistiski nozīmīga ķermeņa masas (kg) samazināšanās. Pārējos divos pētījumos tika novērota statistiski nozīmīga ĶMI (kg/m2) samazināšanās. Secinājumi: Sistemātiskā literatūras apskata rezultāti liecina, ka 12-16 nedēļu ūdens nodarbību programma ir efektīva, lai samazinātu tauku masas procentuālo lielumu (%) un uzlabotu ķermeņa kompozīciju bērniem ar aptaukošanos.
Title: The impact of water exercises on the percentage of body fat and body composition for obese children. Background: Based on WHO un World obesity federation data, the number of obese children increases and so do disease prevelance and health care costs. There has been a substantial interest in the whole world to identify effective interventions to prevent excess weight gain in children. Compared to land-based exercises, water has physical properties that promotes multiple forces to work on a human body while doing water-based exercises, resulting in ability to adjust individually applied load which provides more positive emotions for obese children. Purpose of the patch: Information selection and analysis based on previosly published studies about water exercise impact on the percentage of body fat and body composition for obese children. Methods: Study search using databases (ClinicalKey, EBSCOhost, The Cochrane Library, PubMed, PEDro) and defined keywords (‘’aquatic exercise’’, ‘’children’’, obesity’’). Study further selection based on their publication date (01.01.2010.-31.01.2020.) and defined inclusion criteria. Results: After the process of selection in systematic literature the review included two high quality studies (Lee and Oh, 2014; Lopera et al., 2016) and one low quality study (Locateli et al., 2017). In all of these studies children participated in 60 minutes long water exercise program three times a week for 12-16 weeks and for body composition evaluation the same methods and tools were used. All studies showed statistically significant results in reducing the percentage of body fat (%) and increasing of fat free mass (kg) in obese children after water exercise program had been finished. Statistically significant body mass (kg) reduction was observed in one study. In other two studies statistically significant BMI (kg/m2) reduction was observed. Conclusions: The results of a systematic literature review show that 12-16 week water exercise program is effective for reducing the percentage of body fat (%) and improving body composition for obese children.
Description: Fizioterapija
Physiotherapy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.