Title: Hiperholisterinēmijas profilakse pacientiem ar primāro arteriālo hipertensiju
Other Titles: Hypercholesterolemia prophylaxis patients with the primary arterial hipertension
Authors: Oļesja Terentjeva
Alla Žuka
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: Atslēgvārdi – hiperholesterinēmija;arteriāla hipertensija;primāra arterialā hipertensija;profilakse;preventīvie pasākumi.;Keywords - hypercholesterolemia;arterial hypertension;primary arterial hypertension;prevention;preventive measures
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Bakalaura darba tēma - Hiperholesterinēmijas profilakse pacientiem ar primāro arteriālo hipertensiju. Hiperholesterinēmija ir nopietna veselības problēma, kas skar lielu daļu sabiedrības, kas var veicināt dzīves kvalitātes pasliktināšanos. Hiperholesterinēmijas profilaktiskie pasākumi ietver dzīvesveida izmaiņas, veselīga uztura ieteikumus, aktīva dzīvesveida atsākšanu, blakusslimību apzināšanu un ārstēšanu un kaitīgo ieradumu izskaušanu. Šo profilaktisko pasākumu apzināšana un ievērošana palīdzētu gan hiperholesterinēmijas, gan arteriālās hipertensijas kontrolēšanā. Pētījuma mērķis bija noteikt hiperholesterinēmijas profilaktiskos pasākumus pacientiem ar primāro arteriālo hipertensiju. Pētījuma veikšanai tika pielietota kvantitatīva metode, datus ievācot ar aptaujas anketas palīdzību, kuru sastādīja pati autore. Aptaujas anketa sastāvēja no 19 jautājumiem, kuri tika sagrupēti 3 daļās ar atšķirīgu intervijas mērķi. Pētījumā piedalījās 100 ambulatorie pacienti ar primāro arteriālo hipertensiju, kuriem holesterīna līmenis asinīs bija normas robežās. Veiktais pētījums ir uzskatāms par ieskatu pētāmās problēmas jomā, norādot uz galvenajām problemātiskajām jomām, kas ambulatorās aprūpes māsām ir jāņēm vēra ikdienas darbā ar pacientiem. Pētījuma rezultāti parāda, ka respondenti cenšas lietot sabalansētu un veselīgu uzturu, priekšroku dodot tādām produktu grupām kā svaigiem augļiem, svaigiem dārzeņiem un tvaicētai gaļai, savukart retāk lieto zivis un svaigi spiestas sulas. Savukārt cenšas izvairīties no trekna ēdiena lietošanas un maksimāli cenšas samazināt patērētā cukura daudzumu. Svara korekcija, veselīgs un sabalansēts uzturs un fiziskās aktivitātes respondenti atzīmē kā nozīmīgus hiperholisterinēmijas profilaktiskos pasākumus. Pētījumā ir 43 lapaspuses, 13 attēls, 3 pielikumi. Pētījumā tika izmantoti 54 literatūras avoti. Nobeigumā ir izdarīti secinājumi.
The topic of the thesis - Prevention of hypercholesterolemia in patients with primary arterial hypertension. Hypercholesterolaemia is a serious health problem affecting a large part of the population, which can contribute to deterioration in the quality of life. Preventive measures for hypercholesterolaemia include lifestyle changes, healthy eating recommendations, the resumption of an active lifestyle, the identification and treatment of co-morbidities, and the eradication of harmful habits. Identifying and adhering to these preventative measures would help control both hypercholesterolemia and arterial hypertension. The aim of the study was to determine the preventive measures of hypercholesterolemia in patients with primary arterial hypertension. A quantitative method was used to conduct the research, collecting data with the help of a questionnaire compiled by the author. The questionnaire consisted of 19 questions, which were grouped into 3 parts with different interview objectives. The study involved 100 outpatients with primary arterial hypertension whose blood cholesterol levels were within the normal range. The study is considered as an insight into the problem area, pointing out the main problem areas that outpatient nurses need to consider in their daily work with patients. The results of the study show that respondents try to eat a balanced and healthy diet, preferring product groups such as fresh fruit, fresh vegetables and steamed meat, while fish and freshly squeezed juices are used less often. In turn, try to avoid the use of fatty foods and try to reduce the amount of sugar consumed as much as possible. Weight correction, healthy and balanced diet and physical activity are noted by respondents as important preventive measures for hypercholesterolemia. The study has 43 pages, 13 figures, 3 appendices. 54 literature sources were used in the study. Finally, conclusions are drawn.
Description: Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.