Title: Grūtnieču preventīvās darbības gripas profilaksei
Other Titles: Preventive Measure to Influenza Prevents in Pregnant Woman
Authors: Rigonda Kalna
Sanda Andersone
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: Grūtniece;gripa;vakcinācija;profilakse;specifiskā profilakse;vakcinācija;nespecifiskā profilakse.;Keywords:Pregnant Women;Influenza;prevention;Influenza vaccination;nonpharmaceutical interventions.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Bakalaura darba tēma: Gripas profilakses pasākumi grūtniecēm. Bakalaura darba pētījuma mērķis: Noskaidrot, kādus profilakses pasākumus veic grūtnieces. Gripa ir akūta, lipīga, respiratoriska vīrusinfekcija, kas salīdzinot ar citām infekcijas slimībām atšķiras ar izplatīsanās ātrumu, izraisīto komplikāciju biežumu. 2019./2020. gada gripas sezonas laikā pasaulē gripa tika reģistrēta 39,000,000 – 56,000,000, no tiem tika konstatētas24,000 – 62,000 nāves, Latvijā gripa maksimumu sasniedz 2019.gada 51. nedēļa, kad bija 310,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (SPKC,2016). Gripa grūtniecei un viņas mazulim var būt bīstama dzīvībai, grūtniecības laikā sievietes imūnsistēma ir vājāka – samazinātas organisma aizsargspējas cīnīties pret infekcijām, palielināts saslimšanas risks. Tāpat gripas infekcija grūtniecēm ir saistīta ar paaugstinātu saslimšanas un komplikāciju risku, ilgāku hospitalizācijas periodu, priekšlaicīgu dzemdību risku, kā arī lielāku mirstības risku (Mayet et al, 2016).Gripas specifiskā profilakse - vakcinācija ir labākais veids, kā pasargāt sevi no saslimšanas ar gripu, tāpat arī gripas vakcinācija ir labakais veids, kā pasargāt savu bērnu no saslimšanas ar gripu.(NSW Goverment,2019). Pētījuma hipotēze: Gripas profilaktiskie pasākumi nepietiekami tiek ievēroti sabiedrisko aktivitāšu un specifiskās profilakses aspektā. Pētījumā izmantota kvantitatīvā metode – anketēšana. Pētījumā kopumā piedalīšās 100 grūtnieces (I,II,III trimestrī), kuras dzīvo Kurzemes reģionā. Pētījama mērķis ir sasniegts, ticis noskaidrots, kuras no profilaktiskajiem pasākumiem veic grūtnieces, lai izvairītos no saslimšanas ar gripu. Visas aptaujātās grūtnieces kādreiz ir veikušas kādu no anketā piedāvātajiem profilaktiskajiem pasākumiem. Pētījuma hipotēze daļēji apstiprinājās – grūtnieces ievēro sabiedrisko aktivitāšu ierobežojumus gripas sezonas laikā, taču gripas specifiskās profilakses - vakcinācijas līmenis ir zems. Pēc pētījuma veikšanas būtiskas atšķirības start profilaktiskajiem pasākumiem un izglītības līmeņiem netika konstatētas. Visus profilaktiskos pasākumus grūtnieces neveic, taču katra no grūtniecēm piemeklē sev ērtākos un vēlamākos profilaktiskos pasākumus. Pētījumā ir 19 attēli, 4 pielikumi, informācija iegūta no 54 literatūras avotiem, izvirzīti 13 secinājumi. Atslēgas vārdi: Grūtniece, gripa, vakcinācija, profilakse, specifiskā profilakse, vakcinācija, nespecifiskā profilakse.
Abstract Bachelor theme: Prevention of Influenza Pregnant Women. Aim of the Bachelor Study: To find out what prevention measures perform Pregnant Women. Influenza is an acute, contagious, respiratory viral infection that differs from other infectious diseases in its rate of spread and the frequency of complications. Durring 2019/2020. influenza season, influenza were registered 39,000,000 - 56,000,000 in worldwide, of which were detected24,000 - 62,000 deaths. The peak of influenza reaches the 51st week of 2019, when there were 310.5 cases per 100,000 population in Latvia (SPKC,2016). Flu can be life threatening for pregnant women and their baby.Women are at higher risk of complications from flu during pregnancy because they have a weaker immune system, increased risk of disease.Influenza infection in pregnant women is also associated with an increased risk of illness and complications, a longer hospital stay, a risk of preterm birth, and a higher risk of mortality (Mayet et al, 2016).A Influenza vaccine is the best way to protect you and your baby against flu and also influenza vaccine will also protect your baby from flu after birth. Influenza vaccine are safe for both mother and baby, and can be given at any stage of pregnancy (NSW Goverment,2019). Hypotesis of the research: Influenza prevention measures are insufficiently respected in terms of public activities and specific prevention. The study used a quantitave method – questionaire, 100 Pregnant Women (I,II,III trimesters), who living in the Kurzeme regions. The aim of the research is achieved, it has been found out which of the preventive measures are taken by pregnant women to avoid getting the flu. All the pregnant women surveyed have ever taken one of the preventive measures offered in the questionnaire.The hypothesis of the research was partially confirmed - pregnant women observe the restrictions of public activities during the flu season, but the level of specific flu prevention - vaccination is low. No significant differences in start prevention measures and levels of education were found after the study. Pregnant women do not take all preventive measures, but each of the pregnant women chooses the most convenient and desirable preventive measures. Keywords:Pregnant Women, Influenza, prevention, Influenza vaccination, nonpharmaceutical interventions.
Description: Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.