Title: Instagram lietotāju uzticēšanās influenceriem un to radītajam saturam
Other Titles: Confidence in Latvia's active Instagram users and content created by them
Authors: Ilva Skulte
Sabīne Purkalne
Komunikācijas fakultāte
Faculty of Communications
Keywords: influenceris;sabiedriskās attiecības;sociālie mediji;sociālie tīkli;ietekme;reklāma;mediji.;influencer;social relations;social media;social networks;influence;advertising;media.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Bakalaura darba “Aktīvo Instagram lietotāju uzticēšanās Latvijas influenceriem un to radītājam saturam” galvenais mērķis ir noskaidrot vai Instagram lietotājs uzticas un ietekmējas no influenceriem, to radītā satura un aktīvi seko līdzi publikācijām, ko influenceris ievieto – lasa, skatās, klausās katru sadarbības publikāciju un, cik influenceris ir efektīvs, lai to izvēlētos kā zīmola vēstnesi. Šāds darbs nepieciešams un ir nozīmīgs, lai noskaidrotu to, cik instagram lietotāji patiesībā seko, lasa, klausās un skatās to influencera publikācijas, kuriem viņi seko un, iespējams, pat tādu influenceru publikācijas, kuriem neseko. Tāpat svarīgi ir noskaidrot, vai influenceris spēj būt pietiekoši efektīvs, lai būtu zīmola vēstnesis un garantētu labu rezultātu. Darba mērķis tiks sasniegts, anketējot aktīvos Instagram lietotājus un intervējot sabiedrisko attiecību speciālistus. Šāds pētījums varētu būt interesants un nozīmīgs komunikācijas zinātnei, lai sabiedrisko attiecību speciālisti, aģentūras īpašnieki, paši influenceri varētu uzzināt, ko par reklāmu izvietošanu Instagram platformā un influenceru profilos domā Instagram lietotāji. Darba teorētiskā daļa balstīta uz sabiedrisko attiecību funkciju, sociālo mediju nozīmi komunikācijā un influencera ietekmi uz sabiedrību. Darba pētnieciskajā daļā būs iespēja aplūkot katru anketas jautājumu un atbilžu analīzi. Darba pētnieciskajā daļā tiks sociālo mediju lietotāji un tiks anketēti ar jautājumiem, kā arī varēs aplūkot katras intervijas analīzi. Kopumā pētnieciskā daļa sastādīt darbā izvirzīto mērķi un dos ieskatu tajā. Darbs sastāvēs no teorētiskās, metodoloģiskās un analītiskās daļas. Atslēgas vārdi: influenceris, sabiedriskās attiecības, sociālie mediji, sociālie tīkli, ietekme, reklāma, mediji.
The main objective of the bachelor's work “Confidence in Latvia's active Instagram users and content created by them” is to find out whether an Instagram user trusts and influences from influencers, and actively follows the publications that influencer places – reading, watching, listening to each collaborative publication and how effective influencer is to be choose as a brand messenger. Such work is necessary and important to find out how many users of instagram are actually following, reading, listening and watching publications of the influencer they follow, and possibly even publications of those who they are not following. It is also important to find out whether influencer is able to be effective enough to be a brand messenger and to guarantee a good result. The job goal will be achieved by anketting active Instagram users and interviewing public-relations specialists. Such a study could be interesting and important for communication science so that public relations professionals, the agency's owners, can find out what Instagram users think about the placement of ads on the Instagram platform and the distribution profiles. The theoretical part of the work is based on the function of public relations, the role of social media in communication and the impact of influencer on society. The exploratory part of the work will have the opportunity to look at each questionnaire and answer analysis. The exploratory part of the work will involve social media users and will be subject to questions and will be able to look at the analysis of each interview. In general, the research community will draw up the objectives of the work and give an insight into it. The work will consist of a theoretical, methodological and analytical part. Keywords: influencer, social relations, social media, social networks, influence, advertising, media.
Description: Multimediju komunikācija
Multimedia Communication
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Information and Communication Sciences
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.