Title: Videi draudzīgs iepakojums kā pirkuma lēmuma ietekmējošs faktors zīmola “Mežpils” attīstībai
Other Titles: Environmental-friendly Packaging, as a Factor Influencing the Purchase Decision for the Development of the "Mežpils" Brand”
Authors: Kristīne Blumfelde-Rutka
Linda Mazjāne
Eiropas studiju fakultāte
Faculty of European Studies
Keywords: Videi draudzīgs iepakojums kā pirkuma lēmuma ietekmējošs faktors zīmola “Mežpils” attīstībai;Environmental-friendly Packaging;as a Factor Influencing the Purchase Decision for the Development of the "Mežpils" brand
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Bakalaura darba “Videi draudzīgs iepakojums kā pirkuma lēmuma ietekmējošs faktors zīmola “Mežpils” attīstībai” mērķis ir, pamatojoties uz zinātniskās literatūras un rakstu izpēti, analizēt videi draudzīga iepakojuma kā patērētāju uzvedību ietekmējošā faktora ietekmi uz zīmola “Mežpils” attīstību un izstrādāt priekšlikumus tā attīstībai. Darba tēma ir aktuāla gan alus zīmolam “Mežpils”, lai pilnveidotu zīmola ilgtspējīgu attīstību, gar arī citiem alus zīmoliem, kas izmanto videi draudzīgus produktu iepakojumu vai plāno to darīt. Bakalaura darbu veido trīs nodaļas. Darba pirmajā nodaļā, izmantojot monogrāfisko metodi, tiek raksturota un izpētīta patērētāju uzvedības koncepta izpratne mārketingā, patērētāju uzvedības modelis un to ietekmējošie faktori, iekļaujot videi draudzīga iepakojuma jēdziena izpratni patērētāju uzvedībā, patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu un zīmola attīstības perspektīvas. Otrajā daļā, izmantojot sekundāro datu analīzi, tiks raksturots uzņēmuma AS “Aldaris” finanšu stāvoklis laika posmā no 2014. gada līdz 2018.gadam, zīmols “Mežpils” un tā produktu iepakojums, ietverot Latvijas alus zīmolu tirgus kategorijas analīzi un videi draudzīgu iepakojumu tendenču analīzi Latvijā un pasaulē. Darba trešajā daļā, pielietojot kvalitatīvā pētījuma metodi – ekspertu intervijas, tiks novērtēta videi draudzīga iepakojuma ietekmi uz alus zīmola “Mežpils” attīstību, rezultātā piedāvājot ieteikumus pētāmā zīmola attīstības iespējām. Darbā tiks izmantota arī grafiskā metode, lai attēlotu teorētiskos modeļus un uzņēmuma datus, procesus tabulās un attēlos. Pēc pētījuma veikšanas izriet vairāki priekšlikumi, pamatojoties uz secinājumiem par zīmola “Mežpils” attīstības iespējām, no kuriem galvenie ir: 1. Īstenot iespēju uzņēmumam noteikt ilgtspējas indeksu, sadarbojoties ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu Latvijā, tā paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu uzņēmējdarbību, kā arī nosakot procesus, kuros vēl ir nepieciešami uzlabojumi. 2. Veidot sadarbību ar citiem uzņēmumiem un organizācijām, lai veidotu jaunus un inovatīvus veidus alus pudeļu nodošanai, kā arī, lai popularizētu pudeļu nodošanas nozīmīgumu patērētāju vidū. 3. Īstenot dažādas izglītošanas aktivitātes sabiedrībai, ražotājiem un mārketinga profesionāļiem par vides saglabāšanas un videi draudzīga iepakojuma izmantošanas nozīmīgumu, tādējādi kļūstot par vēstnesi, kas iestājas par tīru vidi. Darbs ietver 63 lappuses pamatteksta, 16 attēlus, 3 tabulas, 43 informācijas avotus un 9 pielikumus.
"Environmental-friendly packaging, as a factor influencing the purchase decision for the development of the "Mežpils" brand”, Bachelor's work aim is to analyse the impact of environmentally-friendly packaging as a factor influencing consumer behaviour on the development of "Mežpils" brand and to develop proposals for its development, on the basis of scientific literature and article research. The theme of the work is relevant to the beer brand "Mežpils", to improve the sustainability of the brand, along with other beer brands, that use environmentally friendly packaging or plan to do so. The Bachelor's work consists of three sections. Using the Monographic method, the first chapter of the work describes and examines the understanding of the concept of consumer behaviour in marketing, consumer behaviour and the factors influencing it, including the concept of environmentally friendly packaging in consumer behaviour, consumer decision-making and brand development perspectives. Using secondary data analysis, the second part, will describe the financial position of "Aldaris" in the period from 2014 to 2018, the brand "Mežpils" and its product packaging, the analysis of environmentally friendly packaging trends in Latvia and the world. Using a qualitative study method, the third part of the work contains expert interviews, the study of environmentally friendly packaging's impact on the development of beer brand "Mežpils", as a result offering recommendations for the researched brand's development opportunities. Following the study, a number of proposals have been drawn up on the basis of the conclusions on the development opportunities of the "Mežpils" brand, the main elements being: 1. Realising the possibility for the company to set a sustainability index in cooperation with the Institute of Corporate Sustainability and Responsibility in Latvia, thereby raising awareness of responsible and forward-looking business, as well as defining processes that still require improvement. 2. Develop cooperation with other companies and organisations to develop new and innovative ways to return beer bottles, as well as to promote the importance of the return of bottles among consumers. 3. To implement a range of educational activities for the public, manufacturers and marketing professionals on the importance of environmental conservation and environmentally friendly packaging use, thus becoming a messenger for a clean environment. The work includes 63 pages of body text, 16 images, 3 tables, 43 information sources and 9 attachments.
Description: Starptautiskais mārketings un reklāma
International Marketing and Advertising
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Management, Administration and Real Estate Management
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.