Title: Viltus ziņas un to ierobežojumi
Other Titles: False messeges and their limitations
Authors: Ēriks Treļs
Kristaps Kārkliņš
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: viltus ziņas;cilvēktiesības;atbildība;dezinformācija;false news;human rights;responsibility;misinformation
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Viltus ziņas ir kļuvušas par vienu no biežāk apspriestajām tēmām. Tieši pēdējos gados viltus ziņu fenomens ir ticis aktualizēts. Viltus ziņas nav problēma tikai Latvijā vai Baltijas valstīs, bet tā ir problēma visā pasaulē. Šobrīd viltus ziņas tiek izplatītas saistībā ar vīrusu COVID-19. Tēmas aktualitāte pamatota ar pēdējos gados veiktajiem pētījumiem – Kultūras ministrijas veiktais pētījums “Latvijas iedzīvotāju medijpratība” un Latvijas Republikas Saeimas veiktais pētījums “Krievijas ietekme Latvijas informatīvajā telpā”. Bakalaura darba mērķis ir sabiedrības aizsardzības pret viltus ziņām nepilnību konstatēšana normatīvajā regulējumā un priekšlikumu izteikšana par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos. Bakalaura darba apjoms ir 58 lpp.
Fake news has become one of the most frequently discussed topics. False news is not a problem only in Latvia or the Baltic States, but it is a problem all over the world. Fake news is currently being distributed about the COVID-19 virus. The topicality of the topic is based on the research carried out in recent years - the research conducted by the Ministry of Culture “Media Literacy of the Latvian Population” and the research conducted by the Saeima of the Republic of Latvia “Russia's Influence on the Latvian Information Space”. The aim of the bachelor’s thesis is to identify the shortcomings of public protection against false information in the regulatory framework and to make peoposals for the necessary amendments to legal acts. The volume of the bachelor’s thesis is 58 pages.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.