Title: Valsts un pašvaldību kompetence bērnu tiesību uz izglītību nodrošinājumā
Other Titles: State and Municipality competence in Ensuring the Rights of Children to Education
Authors: Zane Vorslava
Agnese Puiškina
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: Valsts un pašvaldību kompetence bērnu tiesību uz izglītību nodrošināšanā;State and Municipality competence in Ensuring the Rights of Children to Education
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Izvēlētā bakalaura tēma ir „Valsts un pašvaldību kompetence bērnu tiesību uz izglītību nodrošināšanā”. Bakalaura darba tēmas aktualitāti pamato tas, ka, lai gan bērna tiesības uz obligāto pamatizglītības ieguvi ir stingri nostiprinātas Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Izglītības likumā, nereģistrēto obligātās izglītības vecuma bērnu skaits saskaņā ar Izglītības kvalitātes dienesta apkopotajiem datiem no 2010. gada līdz 2016. gadam palielinājies par 6 030 bērniem, kas sastāda 53% pieaugumu. Savukārt 2017. gadā nereģistrēto bērnu skaits bija 16080 bērnu, 2018. gadā tie bija 17169 bērni, bet 2019. gadā 16494 bērni. Vienlaikus Izglītības kvalitātes valsts dienests norāda, ka 2019. gadā lielākā daļa no šiem bērniem ir izbraukuši no valsts un ieguvuši citas valsts pilsonību, bet par 1017 Latvijā deklarētajiem bērniem vecumā no 5 līdz 18 gadiem citu un dažādu iemeslu dēļ nav reģistrēti nevienā Latvijas izglītības iestādē, no tiem par 453 pašvaldībām nav nekādas informācijas. Darba mērķis ir, izpētot un analizējot pastāvošo pamatizglītības pieejamības tiesisko regulējumu Latvijā un faktorus, kuri to ietekmē, konstatēt tiesiskā regulējuma problemātiku, un, apkopojot secinājumus, izteikt priekšlikumus normatīvā aktu grozījumiem, kam pastāv varbūtība nodrošināt katram bērnam obligātās izglītības ieguves iespējas un pieejamību, kas savukārt līdz ar to veicinātu pašvaldību, valsts un vecāku sadarbību bērnu izglītības jomā. Darbā tiks analizēta teorētiskā bāze – tas ir jēdzienu bērns un izglītība būtība, bērnu tiesību aizsardzības tiesiskais regulējums un tā vēsturiskā attīstība izglītības jomā, kā arī tiesu prakse lietās par bērna tiesībām uz izglītību. Darbā padziļināti tiks analizēta bērnu tiesību aizsardzības sistēma un obligātās izglītības vecuma bērnu uzskaites kārtība gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Darba rezultātā ir noskaidroti problēmjautājumi bērnu tiesību uz izglītību nodrošināšanā, kas galvenokārt ir no Latvijas izbraukušo uzskaites sistēmas neesamība un vecāku vēlme sadarboties ar atbildīgajiem dienestiem. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām un kopējais darba apjoms ir 53 lapaspuses.
The topicality of the bachelor's thesis topic is justified by the fact that although the child's right to compulsory primary education is strictly enshrined in the Law on the Protection of Children's Rights and the Education Law, the number of unregistered children of compulsory education has increased from 2010 to 2016 for 6,030 children, an increase of 53%. In 2017, the number of unregistered children was 16080 children, in 2018 they were 17169 children, but in 2019 16494 children. At the same time, the State Education Quality Service points out that in 2019 most of these children left the country and acquired citizenship of another country, but 1017 children aged 5 to 18 declared in Latvia are not registered in any Latvian educational institution for other and various reasons, of these, 453 municipalities do not have any information. The aim of the work is to study and analyse the existing legal regulation of access to basic education in Latvia and the factors that affect it, to identify the problems of legal regulation, and to summarize the conclusions, to make proposals for amendments to legislation, which is likely to provide every child with compulsory education. in turn, it would promote cooperation between local governments, the state and parents in the field of children's education. The paper will analyse the theoretical basis - this is the essence of the concepts of child and education, the legal framework for the protection of children's rights and its historical development in the field of education, as well as case law on children's rights to education. The paper will provide an in-depth analysis of the system of protection of children's rights and the procedure for registration of children of compulsory school age at both the national and international levels. As a result of the work, problematic issues in ensuring children's right to education have been clarified, which are mainly the lack of a registration system for those who have left Latvia and the desire of parents to co-operate with the responsible services. The bachelor's thesis consists of four chapters and the total volume of the thesis is 53 pages.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.