Title: Sociālās atbildības elementi publiskā iepirkumā un to īstenošanas tiesiskie aspekti
Other Titles: Elements of social responsibility in public procurement and legal aspects of their implementation
Authors: Līga Avena
Evija Rozentāle
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: Ilgtspēja;sociālā atbildība;zaļa domāšana;zaļais publiskais iepirkums;Sustainability;social responsibility;green thinking;green public procurement
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Darba tēma ir “Sociālās atbildības elementi publiskā iepirkumā un to īstenošanas tiesiskie aspekti”. Izvērtējot publiskā iepirkuma tendences mūsdienās, publiskais iepirkums Latvijā ir sociālās atbildības hierarhijas pirmā un otrā posma sastāvdaļas. Pretendenti nosaka maksimālo peļņu, pēc tam sagatavo piedāvājumu, ko pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājums atbilst visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot standartus. Tādi aspekti kā ētika un mērķis padarīt sabiedrības vidi labāku nav prioritātes, principā tie nemaz nav izvirzīti kā mērķi. Darba mērķis ir, izvērtējot problemātiku sociāli atbildīga publiskā iepirkuma veikšanā, izstrādāt ieteikumus Publisko iepirkumu likuma pilnveidošanai, lai nodrošinātu efektīvāku sociālās atbildības elementu integrēšanu publiskā iepirkumā, tādējādi ne tikai nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, bet arī sabiedrības sociālekonomisko interešu īstenošanu. Darbs sastāv no četrām galvenajām daļām. Darba pirmajā nodaļā autore analizē sociālās atbildības jēdziena vēsturisko attīstību un sociālās atbildības elementus mūsdienās. Otrajā nodaļā autore raksturo un analizē sociālās atbildības tiesiskos aspektus publiskajos iepirkumos. Trešajā nodaļā autore fokusējas uz sociālās atbildības elementu piemērošanu publisko iepirkumu jomā, apskatot gan Latvijas pieredzi, gan citu Eiropas Savienības valstu pieredzi. Darba noslēguma nodaļā darba autore apskata normatīvā regulējuma pilnveides iespējas sociālās atbildības efektīvākai īstenošanai publisko iepirkumu līgumos. Darba ietvaros secināts, ka sociāli atbildīga publiskā iepirkuma sociālie aspekti mūsdienās netiek pārāk plaši pielietoti. Pasūtītāji publiskā iepirkumā izvēlas iepirkt preces, vadoties pēc sociālajām klauzulām, kā arī dod personām ar invaliditāti iespēju piedalīties publiskajos iepirkumos caur privileģētajiem līgumiem. Priviliģētie līgumi netiek praktizēti pārāk bieži, kas varētu būt skaidrojams ar pasūtītāja pieredzes trūkumu, kā arī bažām par līguma izpildes kvalitāti. Darba apjoms 52.lpp.
The topic of the thesis is "Elements of social responsibility in public procurement and legal aspects of their implementation". Evaluating public procurement trends nowadays, public procurement in Latvia and the components of the first and second stages of the social responsibility hierarchy. Tenderers determine the maximum profit, then prepare a tender, which the customer checks whether the tender meets all the requirements specified in regulatory enactments, including standards. Aspects such as ethics and the goal of improving the social environment are not a priority, in principle they are not set as goals at all. The aim of the thesis is to develop recommendations for the improvement of the Public Procurement Law in order to ensure more effective integration of social responsibility elements in public procurement, thus not only ensuring efficient use of the customer's funds, but also implementation of socio-economic interests of society. The work consists of four main parts. In the first chapter, the author analyzes the historical development of the concept of social responsibility and the elements of social responsibility today. In the second chapter, the author describes and analyzes the legal aspects of social responsibility in public procurement. In the third chapter, the author focuses on the application of elements of social responsibility in the field of public procurement, looking at both the experience of Latvia and the experience of other European Union countries. In the concluding chapter, the author examines the possibilities of improving the regulatory framework for more effective implementation of social responsibility in public procurement contracts. The paper concludes that the social aspects of socially responsible public procurement are not widely used today. In public procurement, customers choose to purchase goods based on social clauses, as well as give persons with disabilities the opportunity to participate in public procurement through privileged contracts. Privileged contracts are not practiced too often, which could be explained by the lack of experience of the customer, as well as concerns about the quality of contract performance. Thesis consists of 52 pages.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.