Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.018-023
Title: Šķērssubsidēšanas pieļaujamība FKTK finansēšanas modelī
Other Titles: Permissibility of Cross-Subsidies in the Financial and Capital Market Commission Financing Model (Abstract)
Authors: Grasis, Jānis
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: FKTK;Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšana;kredītiestāde;šķērssubsidēšana;financing of Financial and Capital Market Commission;credit institution;cross-subsidies
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 1 (16). 18.–23. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.018-023
Series/Report no.: Socrates 2020, 1 (16)
Abstract: Rakstā ir analizēts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2019-09-03, kuras izskatīšanā piedalījos kā pieaicinātā persona. AS “PNB Banka” iesniedza konstitucionālās sūdzības pieteikumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) normatīvo noteikumu Nr. 198 “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2019. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” 2.11. punkta neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 89. pantam un 91. panta pirmajam teikumam [3]. Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, jo apstrīdētajā normā paredzētā atšķirīgā attieksme nav noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā pieņemtu tiesību normu. Šī raksta autors sniedza Satversmes tiesai arī savus apsvērumus šīs konstitucionālās sūdzības sakarā.
The article analyses the judgment of the Constitutional Court of the Republic of Latvia in case 2019-09-03, in which the author of the article participated as the guest person. The application for a constitutional complaint was submitted by AS “PNB Bank” regarding the non-compliance of Section 2.11 of the Regulation No 198 of the Financial and Capital Market Commission for the financing of the Financial and Capital Market Commission in 2019 with Article 1, Article 89 and with the first sentence of Article 91 of the Constitution of the Republic of Latvia. The Constitutional Court acknowledged that, since the contested rule does not prescribe a different treatment according to a rule of law adopted in accordance with the procedures provided for by regulatory enactments, it was recognised that the contested rule does not comply with the first sentence of Article 91 of the Constitution. The author also provided the Constitutional Court with his observations on this constitutional complaint.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.018-023
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 1 (16)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-16_02_Grasis_018-023.pdf132.08 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons