Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.16.2020.1
Title: Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. 2020, 1 (16)
Other Titles: Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. 2020, 1 (16)
Authors: Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte / Rīga Stradiņš University, Faculty of Law
Keywords: Socrates 2020, 1 (16);Pilnais krājums;Full Issue
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 1 (16). 113 lpp. https://doi.org/10.25143/socr.16.2020.1
Abstract: Elektroniskā juridiskā žurnāla “Socrates” līdzšinējos un nākamos autorus, lasītājus, kā arī redkolēģiju un redaktorus var apsveikt ar to, ka izdevums ir iekļauts nozīmīgās datubāzēs – indeksētā European Reference Index for the Humanities and Social Sciences datubāzē ErlihPlus un Copernicus ICI Journals Master List datubāzē Copernicus. Minētais ir RSU Juridiskās fakultātes kolektīva un Izdevniecības nodaļas atzīstams ilglaicīgās zinātniski pētnieciskās darbības sasniegums. Piedāvājam lasītājiem iepazīties ar kārtējo Socrates izdevumu, kurā ir ietverti ļoti saturīgi un informatīvi bagāti raksti par dažādām aktuālām tiesību zinātnes problēmām.
The current and future authors, readers, as well as the editorial board and editors of the electronic legal journal “Socrates” may be congratulated on the inclusion of the publication in important databases – in European Reference Index for the Humanities and Social Sciences indexed database ErlihPlus and in Copernicus ICI Journals Master List database Copernicus. This is a recognised achievement of the long-term scientific research activity of the staff at the RSU Faculty of Law and the Publishing Department. In the current edition of Socrates, readers are exposed to content-rich and informative articles on various current legal issues.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.16.2020.1
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 1 (16)

Files in This Item:
File SizeFormat 
IPD-587_Socrates-16_Gala.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons