Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.068-082
Title: Historical Overview of Jus Cogens Norms, Their Applicability by International Courts and Necessity for Unification
Other Titles: Vēsturisks pārskats par jus cogens normām, to piemērojamība starptautiskās tiesās un unifikācijas nepieciešamība (Kopsavilkums)
Authors: Ukaj-Elshani, Valeza
Prishtina, Republic of Kosova
Keywords: jus cogens norms;Vienna Convention on the Law of the Treaties;international law;standardization;unification;non-derogable;jus cogens normas;Vīnes konvencija par starptautisko līgumu tiesībām;starptautiskās tiesības;unifikācija;standartizācija
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 3 (15). 68.–82. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.068-082
Series/Report no.: Socrates 2019, 3 (15)
Abstract: The principal aim of this paper is the need for standardization of jus cogens norms, which besides their definition by the Vienna Convention on the Law of Treaties have been further developed by international courts. The paper is divided in four parts that include the characterization of jus cogens norms, their development in the early history of international law, the development of these norms by international and regional courts and ends with the need of unification of jus cogens norms. A general conclusion thus can be drawn. The international courts, in order not to become inclined to use controversial terms of jus cogens norms, necessitate for a harmonized system and standardization of these norms in order to further develop jus cogens norms. Thus, the fulfillment of these norms through standardization allows us to think that one day all international wrongful acts will become at some point world-wide derogatory.
Šī raksta galvenais mērķis ir vajadzība standartizēt jus cogens normas, kuras papildus to definīcijai Vīnes konvencijā par starptautisko līgumu tiesībām ir tālāk attīstījušas starptautiskās tiesas. Šis raksts ir sadalīts četrās daļās, kas ietver jus cogens normu raksturošanu, to attīstību starptautisko tiesību agrākajā vēsturē, šo normu izstrādi starptautiskajās un reģionālajās tiesās un noslēgumā – nepieciešamību unificēt jus cogens normas. Raksta noslēgumā iespējams izteikt galvenos secinājumus par analizēto jautājumu. Starptautiskās tiesas, lai nebūtu spiestas izmantot pretrunīgus jus cogens normu terminus, ir aktualizējušas nepieciešamību pēc vienotas sistēmas un šo normu unifikācijas / standartizācijas, lai turpinātu attīstīt jus cogens normas un to piemērošanu.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.068-082
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 3 (15)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-15_06_Ukaj-Elshani_068-082_.pdf208.63 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons