Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.037-052
Title: Religious Extremism as Social Phenomenon
Other Titles: Reliģiskais ekstrēmisms kā sociāls fenomens (Kopsavilkums)
Authors: Demolli, Haki
University of Prishtina, Kosovo
Keywords: terrorism;religious extremism;violent extremism;terrorist radicalisation;terrorist groups and organisations;preventing terrorism and extremism;terorisms;reliģiskais ekstrēmisms;vardarbīgs ekstrēmisms;teroristu radikalizācija;teroristu grupas un organizācijas;terorisma un ekstrēmisma novēršana
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 3 (15). 37.–52. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.037-052
Series/Report no.: Socrates 2019, 3 (15)
Abstract: There are numerous examples where political and religious contradictions have caused deep social crisis and disintegration of the state. It is true that the world is marked by new waves of violent extremism, radicalism and terrorism in the background of which are hidden religious, ethnic and ideological reasons. In reality, the reasons and activities of these groups are opposite to democratic and liberal values of tolerance and multiculturalism. Radicalisation leading to terrorism is a dynamic process in which a person is brought into a situation to accept terrorist violence as possible and justified actions of individuals and groups. The main goal of such violent actions is the achievement of political or religious objectives of such groups or individuals. The aim of this paper is to summarise the reasons that lead the individual to take the road of radicalisation, terrorism and extremism. Another aim of the paper is description and treatment of the ways of reacting of international community and individual states in prevention and fighting of extremism and terrorist activities.
Ir daudz piemēru, kur politiskās un reliģiskās pretrunas izraisījušas dziļu sociālo krīzi un valsts sabrukumu. Ir tiesa, ka pasauli iezīmē jauni vardarbīga ekstrēmisma, radikālisma un terorisma viļņi, kuru fonā ir slēpti reliģiski, etniski un ideoloģiski iemesli. Vardarbīgas rīcības galvenais mērķis ir atsevišķu grupu vai indivīdu politisko vai reliģisko mērķu sasniegšana. Realitātē vardarbīgo grupu iemesli un darbība ir pretēja demokrātiskām un liberālām tolerances un multikulturālisma vērtībām. Radikalizācija, kas noved pie terorisma, ir dinamisks process, kurā rodas situācija, kad teroristu vardarbība tiek pieņemta kā iespējama un pamatota indivīdu un grupu rīcība. Viens no šā raksta mērķiem ir apkopot iemeslus, kuru dēļ indivīds dodas radikalizācijas, terorisma un ekstrēmisma virzienā, otrs raksta mērķis – aprakstīt un noskaidrot veidus, kā reaģēt uz starptautiskās sabiedrības un atsevišķu valstu centieniem novērst un apkarot ekstrēmismu un teroristiskas darbības.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.037-052
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 3 (15)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-15_03_Demolli_037-052_.pdf233.51 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons