Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.30-38
Title: Specifics of Use of Hearsay Testimony as Evidence under Ukrainian and Foreign Criminal Procedure Laws
Other Titles: Liecības, atsaucoties uz citu cilvēku vārdiem: izmantošanas īpatnības pierādīšanā Ukrainas un ārvalstu kriminālprocesos
Authors: Panova, Alisa
Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
Keywords: pierādījumu pieļaujamība;pierādījumi;pierādījumu atzīšana par nepieļaujamiem;“dzirdes” liecības;cilvēktiesības;pierādīšana;admissibility of evidence;evidence;finding the evidence inadmissible;hearsay testimony;human rights;proof
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 1 (10). 30.–38. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 1 (10)
Abstract: A. Panova writes about the array of questions related to testimony from the use of other people’s words, formed during the proofing in criminal procedure in Ukraine and other countries. The author has made justifiable conclusions that, according to the norms of Ukrainian criminal procedure, testimonies form the use of other people’s words can be treated as inadmissible, unless parties involved in criminal proceedings agree to use such evidence.
A. Panova apraksta jautājumu loku, kas ir saistīts ar liecību, atsaucoties uz citu cilvēku vārdiem, izmantošanas īpatnībām Ukrainas un ārvalstu kriminālprocesos. Autore pamatoti secina, ka atbilstīgi Ukrainas kriminālprocesa tiesību normām liecības, atsaucoties uz citu cilvēku vārdiem, var tikt atzītas par nepieļaujamām, izņemot gadījumus, ja kriminālprocesā iesaistītās puses piekrīt šī pierādījuma izmantošanai.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.30-38
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-112_Socrates_10_2018_03-Panova_030-038_.pdf164.99 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons