Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.66-80
Title: Innovative Partnership as New Form of Public Procurement in the European Union
Other Titles: Inovatīvā partnerība kā jauna publiskā iepirkuma forma Eiropas Savienībā (Kopsavilkums)
Authors: Pashkov, Vitaliy M.
Olefir, Andrii A.
Poltava Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
Keywords: inovatīvā partnerība;publiskais iepirkums;valdības līgumi;klienti;Direktīva 2014/24/ES;inovācijas;innovative partnership;public procurement;government contracts;customers;Directive 2014/24/EU;innovations
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2017, Nr. 2 (8). 66.–80. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2017, 2 (8)
Abstract: The article by legal scientists of Ukraine Vitaliy M. Pashkov and Andrii A. Olefir presents a problem which might be binding to all legal specialists of Europe; namely, on innovative partnership as a new form of public procurement in the European Union. Successful economic and social development may be connected with new forms of innovative partnership.
Ukrainas tiesību zinātnieki Vitālijs M. Paškovs (Vitaliy M. Pashkov) un Andrijs A. Olefirs (Andrii A. Olefir) krājumā ievietotajā rakstā apskata problēmu, kas varētu būt saistoša visiem Eiropas tiesību speciālistiem, proti, par inovatīvo partnerību kā jaunu publiskā iepirkuma formu Eiropas Savienībā. Sekmīga ekonomiskā un sociālā attīstība var būt saistīta ar jaunām inovatīvām partnerības formām.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.66-80
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2017, 2 (8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-160_Socrates_08_2017_06_Pashkov-Olefir_066-080_.pdf216.96 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons