Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.99-107
Title: Darba tiesisko attiecību izbeigšanas problemātika Darba likuma 101. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā noteiktajos gadījumos
Other Titles: Problems of Termination of Legal Work Relationship on the Basis of Labor Law Section 101, Paragraph 1, Clauses 3, 4
Authors: Tarasova, Dace
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: darba tiesiskās attiecības;uzteikums;darba strīdi;Darba likums;labor relationship;termination of employment;labor disputes;Labor Law
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 3 (6), 99.–107. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 3 (6)
Abstract: Dace Tarasova savā rakstā pievērš uzmanību vairākām problēmām darba tiesisko attiecību regulējumā. Autore pēta darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pamatojoties uz to, kad darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem.
Dace Tarasova in her article turns the attention to a series of problems in the regulation of legal employment relationship. The author studies the termination of legal employment relationship referring to the fact that an employee, while doing work, has acted contrary to the right virtues.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.99-107
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 3 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-005_Socrates_6_2016_08_Tarasova_099-107_.pdf176.09 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons