Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.104-115
Title: Inheritance by Contract Institution: Necessity Measures to Design Optimal Legal Construction and Its Regulation
Other Titles: Līgumiskās mantošanas institūts: nepieciešamie pasākumi optimālai tiesiskai konstrukcijai un tās regulējumam
Authors: Pilipson, Edward
Rīga Stradiņš University, Doctoral Studies Programme “Law”, Latvia
Keywords: kompleksa rakstura tiesību institūts;līgumiskā mantošana;tiesību attiecības nestabilitāte;galvenā koncepcija;complex institution;inheritance by contract;leading concept;legal regimes interaction;instability of relationship
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5). 104.–115. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 2 (5)
Abstract: Inheritance by contract institution exists as a complex legal phenomenon. Legal relationships correlating within this institution and outside it do not make it possible to implement harmonisation and to respect balance in regard to the interests of the parties. Based on the given problems, it seems necessary to create a specific understanding of the concept of the person in relation to inheritance by contract. Other measures to construct this institution’s legal framework also should be suggested.
Līgumiskās mantošanas institūts ir sarežģīta, kompleksa rakstura tiesiskā parādība. Tiesiskās attiecības korelācija šī institūta ietvaros un ārpus tās padara neiespējamu saskaņošanu, līdz ar to arī vienlīdzības ievērošanu attiecībā uz pušu interesēm. Minētās problēmas liecina, ka nepieciešams veicināt izpratni par jēdzienu “persona” attiecībā uz mantošanu pēc līguma. Tiek piedāvāti arī citi pasākumi, lai veidotu šī institūta tiesisko regulējumu.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.104-115
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 2 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-165_Socrates_5_2016_09_Pilipson_104-115_.pdf211.3 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons