Title: The Consequences of Shift Work Targeting the Mental Health
Other Titles: Maiņas darba seku ietekme uz garīgo veselību
Authors: Marija Avota
Rita Margarida Costa Cabral
Medicīnas fakultāte
Faculty of Medicine
Keywords: Maiņu darbs;depresija;trauksme;miega traucējumi;sociālā dzīve;transportlīdzekļa vadīšana;Shift work;mental health;depression;anxiety;sleep disturbances;social life
Issue Date: 2022
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Maiņu darbam ir būtiska ietekme uz darbinieku veselību. Tika konstatēti augstāki depresijas un trauksmes skalu rādītāji, miega traucējumi un sliktākas sekas sabiedriskajā dzīvē maiņu darba ņēmējiem, salīdzinot ar tiem, kas strādā bez maiņu darba. Uz anketas jautājumiem atbildēja 120 respondenti. Kas attiecas uz klīniski nozīmīgu depresiju, tā skāra 26,9 % maiņu darbinieku, bet tikai 5,7 % darbinieku, kas strādāja bez maiņām. Līdzīga situācija bija arī ar klīniski nozīmīgiem trauksmes simptomiem, kas skāra 32,8 % maiņu darbinieku, salīdzinot ar 7,6 % darbinieku, kuri nestrādā maiņās. Tās bija statiski nozīmīgas atšķirības PHQ-9 vidējos rādītājos, GAD-7 vidējā rādītājā, sociālajā dzīvē, miega traucējumos un transportlīdzekļa vadīšanas negadījumos. Maiņu darbinieki uzskatīja, ka ģimenes, draugu, romantisko partneru atbalsts un veselīgs dzīvesveids ir labākās stratēģijas, lai uzlabotu savu pašsajūtu. Ņemot to vērā, ir ļoti svarīgi zināt, kā identificēt šos trūkumus, lai pieņemtu nepieciešamos pasākumus maiņu darba ietekmes uz darbinieku veselību mazināšanai.
Shift work has a significant impact on workers´ health. It was possible to verify higher scores on the depression and anxiety scales, sleep disturbances, and worse consequences in the social life of the shift workers compared with non-shift workers. There were 120 workers who replied to the questionnaire. Regarding significant depression, it affects 26.9% of the shift workers while only affecting 5.7% of non-shift workers. A similar situation happened with clinically significant anxiety symptoms where 32.8 % of shift workers were affected compared with 7.6 % of the non-shift workers. There were statically significant differences in the PHQ-9 mean scores, GAD-7 mean score, social life, sleep disturbances, and driving accidents. The shift workers believed that support from their family, friends, romantic partners, and a healthy lifestyle are the best strategies to improve their well-being. Considering this, it is crucial to know how to identify these drawbacks and adopt the necessary measures to minimize the effects of shift work on the worker’s health.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.