Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKristīne Mārtinsone-
dc.contributor.authorDaiga Katrīna Bitēna-
dc.contributor.otherSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Public Health and Social Welfareen-UK
dc.date.accessioned2022-02-06T22:12:05Z-
dc.date.available2022-02-06T22:12:05Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/7554-
dc.descriptionVeselības psiholoģijalv-LV
dc.descriptionHealth psychologyen-UK
dc.descriptionPsiholoģijalv-LV
dc.descriptionPsychologyen-UK
dc.description.abstractPar mistisko pieredzi (MP) zinātniskajā literatūrā pastāv divi savstarpēji pretēji uzskatu virzieni. Vieni autori MP uzskata par pieredzi, kas liecina par psihisku saslimšanu, savukārt otri – par indivīda garīgā brieduma sastāvdaļu un nozīmīgu dzīves pagrieziena punktu, kas var pozitīvi ietekmēt cilvēka vērtību sistēmu, ierosināt izmaiņas personībā, uzvedībā, emocijās un pasaules uztverē. Šie savstarpēji konfliktējošie uzskati par MP dabu rada apjukumu ne vien sabiedrībā, bet arī profesionāļu vidū, kuri savā darbā sastopas ar klientiem un pacientiem, kuri reflektē par MP pieredzēšanu. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt MP sakarības ar garīgo intelektu kā ar konceptu, kurš ir saistīts ar psihisko veselību, kā arī MP sakarības ar šizotipiskām personības iezīmēm un MP sakarības ar psihotisku traucējumu simptomiem kā ar patoloģiju raksturojošiem konceptiem. Šajā pētījumā apskatītas vairākas hipotēzes par MP sakarībām ar garīgo intelektu, šizotipiskām personības iezīmēm un psihotisku traucējumu simptomiem vienā 299 latviešu sieviešu izlasē, kurām dzīves laikā nav diagnosticētas psihiskas saslimšanas. Dati tika ievākti ar četrām pašnovērtējuma aptaujām – Misticisma skalu (Mysticism Scale), Garīgā intelekta aptauju, Latvijas klīnisko personības testu un sociodemogrāfisko datu aptauju. Rezultāti liecina, ka MP ir ciešākas sakarības ar garīgo intelektu, nekā ar šizotipiskām personības iezīmēm un psihotisku traucējumu simptomiem. Rezultāti arī norāda uz to, ka garīgā intelekta un atsevišķu šizotipisku personības iezīmju savstarpējās sakarības lielā mērā ir skaidrojamas ar MP moderāciju. Pētījuma rezultāti mazināt neskaidrības un iegūt skaidrāku priekšstatu par MP būtību.lv-LV
dc.description.abstractThere are two conflicting notions about mystical experience (ME) in scientific literature. Some researchers view ME as a sign of mental illness, whereas others view it as a part of one’s psychospiritual growth and maturity, as well as an important turning point in life that can positively affect one’s value system and influence changes in personality, behavior, emotions, and outlook on life. Conflicting notions about the nature of ME create confusion not only in society but also among professionals who encounter patients who reflect on ME. The aim of this study is to examine the relationship between ME and spiritual intelligence as a concept related to mental health, as well as to examine the relationship between ME and schizotypal personality traits and between ME and psychotic symptoms as pathological concepts in psychology. This study explores several hypotheses about the ME relationship with spiritual intelligence, schizotypal personality traits, and psychotic symptoms in one sample of 299 nonclinical Latvian women. The data were collected using four self-report questionnaires—the Mysticism Scale, the Spiritual Intelligence Survey, the Latvian Clinical Personality Inventory, and a socio- demographic data survey. The results suggest that ME has a stronger relationship with spiritual intelligence than schizotypal personality traits and psychotic symptoms. The results also indicate a relationship between spiritual intelligence and individual schizotypal personality traits, largely explained by the moderation of ME. The results of the study help remove some ambiguity and gain a clearer picture of the nature of ME.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectmistiskā pieredzelv-LV
dc.subjectgarīgais intelektslv-LV
dc.subjectpsihotisku traucējumu simptomilv-LV
dc.subjectšizotipijalv-LV
dc.subjectšizotipiskas personības iezīmeslv-LV
dc.subjectmystical experienceen-UK
dc.subjectpsychotic symptomsen-UK
dc.subjectschizotypal personality traitsen-UK
dc.subjectschizotypyen-UK
dc.subjectspiritual intelligenceen-UK
dc.titleMistiskā pieredze kā garīgā intelekta, šizotipisku personības iezīmju un psihotisku traucējumu simptomu prognozētājs un kā mediators garīgā intelekta, šizotipisku personības iezīmju un psihotisku traucējumu simptomu savstarpējās sakarībās.lv-LV
dc.title.alternativeMystical experience as predictor of spiritual intelligence, psychotic symptoms and schizotypal personality traits and as mediator in spiritual intelligence relationship with psychotic symptoms and schizotypal personality traits.en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen-UK
Appears in Collections:Maģistra darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.