Title: Samērīguma principa piemērošana veicot klienta padziļinātu izpēti finanšu jomā.
Other Titles: Application of the principle of proportionality in the Enhanced Due Diligence
Authors: Tatjana Jukna
Evija Rozentāle
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: KYC;Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana;klienta izpēte;samērīguma princips;KYC;Anti money laundering;Customer due diligence;principle of proportionality
Issue Date: 2022
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Maģistra darba tēma ir “Samērīguma principa piemērošana veicot klienta izpēti finanšu jomā”. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana ir finanšu noziegumi ar ekonomisku ietekmi. Prasība identificēt savus klientus un, pamatojoties uz risku izvērtējumu, veikt klientu izpēti izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un ir saistīta ar finanšu institūciju pienākumiem cīnīties pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, bet precīzāk – pašu institūciju piedāvāto un sniegto pakalpojumu izmantošanu attiecīgo (vai citu) noziegumu veikšanai. Maģistra darba mērķis ir izvērtējot izvērtējot samērīguma principa mijiedarbību ar klienta izpētes veikšanas prasību izpildi kredītiestāžu sektorā, izstrādāt ieteikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, lai nodrošinātu samērīguma principa integrēšanu klienta izpētes veikšanā. Darbs sastāv no četrām galvenajām nodaļām. Darba pirmajā nodaļā autore apskata samērīguma principa jēdziena vēsturisko attīstību un samērīguma principa izpausmes un novirzes mūsdienās. Darba otrajā nodaļā darba autore apskata riskos balstītu pieeju. Darba trešajā nodaļā autore fokusējas uz samērīguma principa tiesiskajiem aspektiem veicot klienta izpēti apskatot klientu izpētes veidus un normatīvo regulējumu, kā arī vienoto klienta izpētes rīku. Darba noslēdzošā nodaļa aptver normatīvā regulējuma pilnveides iespējas samērīguma principa efektīvākai piemērošanai veicot klienta izpēti. Darba ietvaros secināts, ka riskos balstīta pieeja ir svarīga samērīguma principa piemērošanai veidojot riska novērtējumu, jo no riska novērtējuma ir atkarīgs, kādu (vienkāršotu, padziļinātu vai parastu) klienta izpēti ir jāpiemēro. Vienotā klienta izpētes rīka izmantošanā būtisks jautājums par klienta privātuma un datu aizsardzību un to koplietošanu. Tādēļ kritiski svarīga ir klienta piekrišana klienta anketas kopīgošanai izpētes rīkā.
The topic of the Master thesis is “Application of the principle of proportionality in the Customer Due Diligence”. Money laundering and terrorist financing are financial crimes with economic impact. The requirement to identify its customers and, based on a risk assessment, to conduct customer due diligence stems from the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist and Proliferation Financing and is related to the financial institution’s obligations to prevent money laundering and terrorist financing, but more precisely - the use of services offered and provided by the institutions themselves (or for other) crimes. The aim of the work is to evaluate the problems in conducting customer due diligence, to develop recommendations for the improvement of the legal framework to ensure the integration of the principle of proportionality in customer due diligence. The work consists of four main parts. In the first chapter, the author examines the historical development of the concept of the principle of proportionality and the manifestations and deviations of the principle of proportionality today. In the second chapter, the author discusses a risk-based approach. In the third chapter, the author focuses on the legal aspects of the principle of proportionality when conducting customer research by looking at the types of customer research and regulatory framework, as well as the unified customer research tool. The concluding chapter covers the possibilities of improving the regulatory framework for more effective application of the principle of proportionality in conducting customer research. The paper concludes that a risk-based approach is important for the application of the principle of proportionality in the development of risk assessment, as it depends on the risk assessment which client research (simplified, advanced or ordinary) should be applied. Using the KYC Utility raises the issue of protecting and sharing customer privacy and data. Therefore, the client's consent is required to share the client's questionnaire in the research tool.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.