Title: Ārpus telpu fizisko aktivitāšu ietekme uz jauniešu psiho-emocionālo stāvokli
Other Titles: Influence of outdoor physical activity on youth Psycho-emotional state
Authors: Irēna Upeniece
Marija Dolgopolova
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: depresija;trauksme;stress;fiziskās aktivitātes;jaunieši;depression;anxiety;stress;physical activity;youth
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Kvalifikācijas darba tēma ir “Ārpus telpu fizisko aktivitāšu ietekme uz jauniešu psiho emocionālo stāvokli”. Iepriekš veiktie pētījumi apliecina, ka aptuveni 65% jauniešu ir saskarušies ar mentālās veselības problēmām un liela daļa jauniešu savu mentālo veselību vērtē kā sliktu vai ļoti sliktu. Jaunieši visbiežāk saskarās ar nomāktību, trauksmi, panikas lēkmēm, grūtībām mācībās, vieglu aizkaitināmību, vientulību, bezmiegu, ēšanas traucējumiem, atkarībām no viedierīcēm. Savukārt aptuveni 16 % no aptaujātajiem jauniešiem norādījuši, ka sports ir būtisks motivators(MOT Latvija, 2021). Pētījuma mērķis ir izpētīt ārpus telpu fizisko aktivitāšu ietekmi uz jauniešu psiho-emocionālo stāvokli. Pētījuma literatūras apskatā noskaidroti jauniešu (15 – 24 g.) psiho emocionālā stāvokļa svārstību ietekmējošie faktori, raksturota fizisko aktivitāšu ietekme uz jauniešu veselību un izpētītas kādas metodes tiek izmantotas, lai veicinātu jauniešus pievērsties fiziskām aktivitātēm. Pētījuma procedūrā izmantota adaptētā DASS-42 (Depression Anxiety Stress Scales) aptauja, kas ļauj skaidrāk novērtēt trauksmes, depresijas, stresa simptomātiku. Aptaujā piedalījās 10 respondenti – studenti vecumā no 19 līdz 24 gadiem. Datu analīze apstiprināja pētījumā izvirzīto hipotēzi, ka ārpus telpu fiziskās aktivitātes būtiski uzlabo psiho emocionālā stāvokļa rādītājus, jo pēc fizisko aktivitāšu ieviešanas studentu ikdienā, apakšklases depresijas rādītāji samazinājās par 37%, trauksmes rādītāji samazinājās par 12 % un stresa rādītāji samazinājās par 26 %.
The topic of the qualification paper is the impact of outdoor physical activities on the psycho-emotional state of young people. Previous research shows that around 65% of young people have mental health problems and a large proportion of young people rate their mental health as poor or very poor. Young people most often experience depression, anxiety, panic attacks, learning difficulties, mild irritability, loneliness, insomnia, eating disorders, and dependence on smart devices. On the other hand, about 16% of the surveyed young people indicated that sport is an important motivator. The aim of the study is to investigate the impact of outdoor physical activities on the psycho-emotional state of young people. In the review of the research literature, the author finds out the factors influencing the fluctuations of young people (15 - 24 years old) psycho-emotional state, describes the impact of physical activity on young people's health and researches what methods are used to encourage young people to focus on physical activity. The adapted DASS-42 (Depression Anxiety Stress Scales) survey was used in the research procedure, which allows a clearer assessment of the symptoms of anxiety, depression and stress. 10 respondents took part in the survey - students aged 19 to 24. The data analysis confirmed the hypothesis that outdoor physical activity significantly increases the indicators of psycho-emotional state, because after the introduction of physical activities in the daily life of students, subclass depression rates decreased by 37%, anxiety rates decreased by 12% and stress rates decreased by 26%.
Description: Veselības sporta speciālists
Health care sports specialist
Izglītība, pedagoģija un sports
Education, Pedagogy and Sports
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sabiedribas_veselibas_un_socialas_labklajibas_fakultate_VSS_2021_Marija_Dolgopolova_043234.pdfKvalifikācijas darbs588.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
KD_VSS2019v1_Dolgopolova.pdfNoslēguma darba pielikums590.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.