Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-15_pdk
Title: Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) loma starptautiskās tirdzniecības attīstībā: starptautiskās tirdzniecības tiesību vēsture, problēmas un perspektīvas. Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: The Role of the WTO in the Development of International Trade: History, Problems and Perspectives of International Trade Law. Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Grasis, Jānis
Abuseridze, Giga
Keywords: promocijas darba kopsavilkums;Pasaules Tirdzniecības organizācija;Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību;Vispārējais līgums par pakalpojumu tirdzniecību;Eiropas Savienība;Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem saistībā ar tirdzniecību
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Abuseridze, G. 2021. Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) loma starptautiskās tirdzniecības attīstībā: starptautiskās tirdzniecības tiesību vēsture, problēmas un perspektīvas: promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – starptautiskās tiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-15_pdk
Abstract: Šī promocijas darba tēma ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) loma starptautiskās tirdzniecības attīstībā: starptautiskās tirdzniecības tiesību vēsture, problēmas un perspektīvas. Darba mērķis ir izpētīt PTO lomu starptautiskās tirdzniecības attīstībā, apskatīt tirdzniecības strīdu risināšanas iespējas PTO likumu ietvaros, identificēt strīdu izskatīšanas izpratnes (DSU) stiprās un vājās puses, noteikt jaunattīstības valstu statusu, kā arī izstrādāt rekomendācijas PTO likumdošanas uzlabošanai, ievērojot godīgas tirdzniecības principus. Promocijas darbs sastāv no četrām nodaļām: Pirmajā nodaļā aplūkota starptautiskā tirdzniecība un PTO likumdošanas galvenie aspekti, analizēti starptautiskās tirdzniecības noteikumi, definēta PTO tirdzniecības politikas stratēģija un tiesiskā plurālisma un savstarpējās likumības principi, izveidota starptautisko tiesību normu korelācija PTO likumdošanas ietvaros. Šajā nodaļā arī apskatīti tirdzniecības spriedzes piemēri, identificētas problēmas un izaicinājumi un izstrādāti priekšlikumi to risināšanai. Otrajā nodaļā, mēģinot noteikt jaunattīstības valstu statusu PTO, tiek pētīta “jaunattīstības valstu” kategorija Pasaules Bankas, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) ietvaros. Tajā arī analizēta jaunattīstības valstu pieredze saistībā ar Vienošanās par strīdu noregulēšanu (DSU) lēmumu izpildi un ieteikts vairāk konsultēties un izmantot DSU mediāciju, lai piešķirtu Strīdu izšķiršanas struktūrai (DSB) praktiskāku nozīmi. Trešajā nodaļā aplūkotas juridiskā statusa īpatnības un apskatīti PTO strīdi par subsīdijām atjaunojamās enerģijas nozarē, kas atbilst PTO darba kārtībai. Ceturtajā nodaļā ir apskatīta Gruzijas tirdzniecības politika un prakse, kā arī Gruzijas un PTO attiecības, tostarp vēsturiskais konteksts, pamatojoties uz PTO sekretariāta ziņojumu un Gruzijas valdības ziņojumu. Autors koncentrējas uz Gruzijas un Krievijas tirdzniecības attiecību vēsturi, kas, pēc autora domām, laika gaitā pārtapa par “tirdzniecības karu” ar ļoti skaidru politisko pieskaņu un precedenciālu raksturu. Šis gadījums nekad nav plaši analizēts zinātniskās aprindās un ir pirmais mēģinājums. Promocijas darbs sastāv no 196 lappusēm. Tajā ir ievads, četras nodaļas, secinājumi, ieteikumi, kā arī intervijas.
Description: Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2021. gada 27. oktobrī plkst.15.00 tiešsaistes platformā Zoom.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-15_pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2021. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2021-15_Abuseridze-Giga_PDK_IPD-1641.pdf769.66 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons