Title: Praktizējošo māsu profesionālās paškoncepcijas veidojošo faktoru saistība ar pašvērtējumu un vēlmi palikt profesijā
Other Titles: Relationship of factors forming professional self-concept of nurses to self - esteem and desire to stay in profession
Authors: Gunta Bēta
Zane Baļķena
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: Atslēgas vārdi: nursing;self-concept;professional self-concept;self-esteem;nurse;choosing profession;intention to leave profession.;Keywords: nursing;self-concept;professional self-concept;self-esteem;nurse;choosing profession;intention to leave profession.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Māsu profesionālajai paškoncepcijai ir liela nozīme māsu apmierinātībā ar darbu, darba produktivitātē, kas noved pie pacientu apmierinātības, kā arī profesijas attīstībā. Savukārt māsu apmierinātība ar darbu ietekmē māsas nākotnēs plānus, kas saistīti ar vēlmi palikt profesijā. Māsu paškoncepciju veido un ietekmē daudzi un dažādi faktori, viens no tiem globālais pašvērtējums. Literatūrā bieži parādās apgalvojumi, ka māsas paškoncepcija ietekmē arī māsas pašvērtējumu un tie ir savstarpēji saistīti. Pētījuma mērķis – izpētīt praktizējošo māsu profesionālās paškoncepcijas veidojošo faktoru saistību ar pašvērtējumu un vēlmi palikt profesijā. Lai sasniegtu pētījuma mērķi veikts kvantitatīvs šķērsgriezuma pētījums. Dati iegūti izmantojot šādas anketas: Māsu paškoncepcijas instruments (Nurses Self-Concept Instrument), Rozenberga pašcieņas skala, Māsu darbā noturēšanas indekss (Nurse Retention index) un autores veidota sociāldemogrāfisko datu anketa. Pētījuma populāciju sastādīja 368 Latvijā praktizējošas māsas ar vidējo vecumu 40.7 gadi (SD=11.43), kuras atlasītas izmantojot nevarbūtīgo izlasi. Rezultāti atklāja, ka pastāv statistiski nozīmīgas sakarības starp dažām sociāli demogrāfisko datu grupām: vecumu un pašcieņu, izglītības līmeni un pašcieņu, Latvijas reģionu un pašcienu, kā arī starp vecumu un vēlmi palikt profesijā un Latvijas reģionu un vēlmi palikt profesijā. Atklātas statistiski nozīmīgas atšķirības starp respondentu atbildēm pēc vecuma grupas, izglītības līmeņa, darba stāža un sertifikāta esamības saistībā ar dažādām paškoncepcijas apakšskalām. Pētījumā latviešu valodā ir tulkots un adaptēts oriģināls māsu profesionālās paškocnepcijas instruments (NSCQ), kurš var tikt pielietots arī turpmākos pētījumos. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem secināts, ka māsu profesionālajai paškoncepcijai ir būtiska nozīme saistībā ar pašvērtējumu un vēlmi palikt profesijā. Jāņem vērā arī tas, ka māsas paškoncepciju ietekmē dažādi sociāli demogrāfiskie faktori.
The professional self-concept of nurses plays an important role in nurses' job satisfaction, work productivity, which leads to patient satisfaction, as well as in development of profession. On the other hand, nurses job satisfaction influences nurse plans of the future which are related to desire to remain in profession. Nursing self-concept is shaped and influenced by many different factors, one of which is global self-esteem. In the literature it is often claimed that the nurse's self-concept also affects the nurse's self-esteem and is interrelated. The purpose of the study was to investigate the relationship between the factors forming the professional self-concept, self-esteem and desire to remain in profession of practicing nurses. To achieve the goal of the study, a quantitative cross-sectional study was performed. Data were obtained using the following questionnaires: Nurses Self-Concept Instrument, Rosenberg Self-Esteem Scale, Nurse Retention Index and Author's Socio-Demographic Questionnaire. The study population consisted of 368 nurses practicing in Latvia with an average age of 40.7 years (SD=11.43), who were selected using a non-probable sample. Results revealed that there is a statistically significant relationship between some socio-demographic data groups like: age and self-esteem, education level and self-esteem, Latvian region and self-esteem, as well as between age and desire to remain in profession and Latvian region and desire to remain in profession. Statistically significant differences were also found between the respondents' answers by age group, level of education, length of service and the existence of a certificate in relation to different sub-scales of self-concept. In this study, the original nursing professional self-assessment tool (NSCI) has been translated and adapted in Latvian language, which can also be used in further research. Based on the results obtained, the professional self-concept of nurses plays an important role in relation to self-esteem and the desire to remain in profession. It should also be taken into account that the nurse's self-concept is influenced by various socio-demographic factors.
Description: Māszinības
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.