Title: Rehabilitācijas pasākumu spektrs un režīms iedzīvotājiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm
Other Titles: The range and regimen of rehabilitation measures in the population with chronic low back pain
Authors: Rigonda Kalna
Poļina Bezļepkina
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: muguras lejasdaļas sāpes;hroniskās muguras lejasdaļas sāpes;rehabilitācija;sēdošs darbs;low back pain;chronic low back pain;rehabilitation;sedative work
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Kvalifikācijas darba autore: Poļina Bezļepkina Kvalifikācijas darba tēma: “Rehabilitācijas pasākumu spektrs un režīms iedzīvotājiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm”. Kvalifikācijas darba mērķis: Izvērtēt rehabilitācijas pasākumu spektru un režīmu iedzīvotājiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm. Hroniskas muguras lejasdaļas sāpes ieņem pirmo vietu starp visām hroniskām balsta - kustību aparāta slimībām (Богданов, Дульмиева, Красителева и др., 2018). Hronisko sāpju izplatības pētījumā Latvijā 33% no 1836 intervētajiem ir vismaz vienu reizi bijušas muguras lejasdaļas sāpes (Bērziņa, Kozlovska, Logina u. c., 2016). Nefarmakoloģiskā terapija ir efektīva nespecifisku muguras lejasdaļas sāpju mazināšanai (Васильева, Макиев и Сальникова, 2020). Muguras lejasdaļas sāpju profilaksei ļoti svarīgi ir pareizi kustību paņēmieni un pozas, par kurām ieteicams konsultēties ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu vai ergoterapeitu, fizioterapeitu (Bērziņa, Kozlovska, Logina u. c., 2016). Pētījuma jautājumi: 1. Kāds ir rehabilitācijas pasākumu spektrs iedzīvotājiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm? 2. Cik bieži iedzīvotāji ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm veic rehabilitācijas pasākumus? Pētījuma metodes raksturojums: Pētījuma dalībnieki: 100 iedzīvotāji (sievietes un vīrieši), ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm un ar sēdošu darbu, vecumā no 20 līdz 50 gadiem. Pētījuma datu iegūšanas instrumenti: Autora veidota anketa. Galvenie pētījuma rezultāti un secinājumi: No visiem respondentiem lielākā daļa bija sievietes 39% vecuma grupā no 20 līdz 30 gadiem, savukārt vīrieši – lielākā daļa 38% bija vecuma grupā no 41 līdz 50 gadiem. Vairākiem respondentiem 32% muguras lejasdaļas sāpes traucē ilgāk par 10 gadiem. Lielākā daļa sieviešu 71% bija vecumā no 31 līdz 40 gadiem, kurām sāpes ilgst no 6 līdz 10 gadiem. Savukārt lielākā daļa vīriešu bija 83% vecumā no 41 līdz 50 gadiem, kuriem sāpes ilgst vairāk par 10 gadiem.   Lielākā puse no respondentiem 54% ievēro muguras lejasdaļas sāpju profilaksi, sieviešu lielākā daļa 61% bija vecuma grupā no 41 līdz 50 gadi un vīrieši 73% vecuma grupā no 41 līdz 50 gadiem. Respondenti 94% dod priekšroku ārstnieciskiem vingrinājumiem un 43% masāžam, 39% ūdens procedūram, 24% krioterapijai un 19% akupunktūrai. Tas nozīme, ka lielākā respondentu daļa veic ārstnieciskos vingrinājumus – lielākā sieviešu daļa 100% bija vecumā no 31 līdz 40 gadiem, lielākā vīriešu daļa 100% bija vecumā no 20 līdz 50 gadiem. Balstoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, respondenti 43% veic rehabilitācijas pasākumus vismaz 1 – 2 reizies nedēļā. Lielākā daļa sieviešu 54% bija vecuma grupā no 41 līdz 50 gadiem, vīrieši 80% vecuma grupā no 20 līdz 30 gadiem. Praktiskā pielietojamība: Praktiskais pētījums aktualizē muguras lejasdaļas sāpju hronisko gaitu, vecuma posmu, kurā minētā problēma aktualizējas. Līdz ar to var preventīvi veikt ambulatoro pacientu izglītošanu attiecībā uz rehabilitācijas pasākumu izvēli muguras lejasdaļas sā
Author of the qualification work: Poļina Bezļepkina Qualification work theme: “The range and regimen of rehabilitation measures in the population with chronic low back pain”. Objective of the research: To evaluate the range and regimen of rehabilitation measures for population with chronic low back pain. Chronic low back pain occupies the first place among all chronic musculoskeletal diseases (Богданов, Дульмиева, Красителева и др., 2018). In the study of the prevalence of chronic pain in Latvia, 33% of the 1836 interviewees have had low back pain at least once (Bērziņa, Kozlovska, Logina, etc., 2016). Non-pharmacological therapy is effective in reducing non-specific low back pain (Васильева, Макиев и Сальникова, 2020). Proper movement techniques and postures are very important for the prevention of low back pain, for which it is recommended to consult a physical and rehabilitation doctor or occupational therapist, physiotherapist (Bērziņa, Kozlovska, Logina, etc., 2016). Research question: 1. What is the range of rehabilitation measures for population with chronic low back pain? 2. How often do population with chronic lower back pain take rehabilitation measures? Description of the research method: Research participants: 100 peoples (women and men), with chronic low back pain, with sedentary work, aged 20 to 50 years. Research data acquisition tools: Author–created questionnaire Main results and conclusions of the research: Of all respondents, the majority were 39% women in the age group of 20 to 30 years, while men – the majority 38% were in the age group of 41 to 50 years. For several respondents 32% have low back pain for more than 10 years. The majority of women 71% were aged 31 to 40 years, with pain lasting 6 to 10 years. The majority of men 83% between the ages of 41 and 50, pain lasting more than 10 years. The majority of respondents 54% adhere to low back pain prevention, the majority of women 61% were in the age group of 41 – 50 years and men 73% in the age group of 41 – 50 years. 94% of respondents prefer therapeutic exercises and 43% massage, 39% water treatment, 24% cryotherapy and 19% acupuncture.   This means that the majority of respondents perform medical exercises – the majority of women were 100% between the ages of 31 and 40, the majority of men were 100% between the ages of 20 and 50. Based on the results of the study 43% of respondents perform rehabilitation measures at least 1 – 2 times a week. The majority of women were 54% in the age group of 41 to 50 years and 80% of men were in the age group of 20 to 30 years. Practical usability: The practical study spotlights the chronic passage of low back pain, an age phase in which that problem accentuates. Accordingly, can outpatiently educate outpatients regarding the choice of rehabilitation measures in case of low back pain, as well as to determine the optimal frequency of rehabilitation measures.
Description: Māszinības
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liepajas_filiale_LFMZ_2021_Polina_Bezlepkina_039209.pdfKvalifikācijas darbs1.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
SVSLF_LFMZ_2021_Bezļepkina_Poļina_Pielikumi.pdfNoslēguma darba pielikums638.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.