Title: Sarkopēnijas risks geriatriskiem pacientiem ambulatorā aprūpē
Other Titles: Risk of Sarcopenia in Geriatric Patients in Outpatient Care
Authors: Rigonda Kalna
Līga Heinacka
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: ĶMI;samazināta muskuļu masa;geriatriski pacienti;samazinātas fiziskās spējas;muskuļu spēks.;BMI;reduced muscle mass;geriatric patients;reduced physical ability;muscle strength.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Pētnieciskā darba mērķis ir izvērtēt sarkopēnijas risku geriatriskiem pacientiem ambulatorā aprūpē. Galvenās iepriekšējo pētījumu atziņas, kas noteikušas pētījuma jautājumu izvirzīšanu ir, ka Roterdamā, Nīderlandē presarkopēnijas un sarkopēnijas izplatība bija attiecīgi 5,9% un 4,4%. Vidēji indivīdi bija 69,2 ± 9,1 gadi un 56,8% bija sievietes. Kopumā ar vecumu bija vērojams izteikts sarkopēnijas izplatības pieaugums, kas bija īpaši pamanāms vīriešiem pēc 70 gadu vecuma, sasniedzot 22,1%. Sievietēm sarkopēnijas izplatība bija zemāka nekā vīriešiem, sasniedzot 9,3%. Un indivīdi ar sarkopēniju bija vecāki, biežāk vīrieši, smēķētāji, ar mazāk optimālu uzturu un biežāk invalīdi ar zemāku fizisko aktivitāti (Trajanoska, etc, 2018). Pētījuma jautājums viens ir, kāds ir sarkopēnijas risks geriatriskiem pacientiem ambulatorā aprūpē? Un otrais pētījuma jautājums ir, vai sarkopēnijas risks ir atšķirīgs pēc dzimumiem? Tiks aptaujāti 100 geriatriski pacienti, kur 50 respondenti būs sievietes un 50 vīrieši, kuriem ir sarkopēnijas risks no 65 gadu vecuma. Iekļsušanas kritēriji ir vecums >65, gan vīrieši, gan sievietes, brīvprātīgi piekrīt piedalīties pētījumā, nav valodas barjeras, geriatriski pacienti ar un bez osteoporozes saslimšnas datiem. Anketa izstrādāta uz zinātniskās literatūras avotu izpēti. Anketa sagatavota un pilnveidota, pamatojoties uz brīvi pieejamu I.Rasas “rudens-sarkopenija-2016-testu-lv”(Rasa, 2016), kurš tika arī papildināts ar SARC-F testu (Malmstrom, Morley, 2013) un demogrāfijas datiem, jo tas likās nozīmīgāk problēmas labākai izpētei un izpratnei. Papildus anketai tika izstrādāts mērījuma protokols, kurā tika apkopots svars, garums un noteikts ķermeņa masas indekss (ĶMI), tad dati tika izvērtēti kontekstā ar ķermeņa masas indeksu (ĶMI) un noteikts sarkopēnijas risks- augsts, mērens, zems. Rezultātā iegūti dati, kuri atspoguļos vai respondentiem ir sarkopēnijas risks vai nav. Izstrādāta riska izvērtēšanas tabula, kur ja uz lielāko daļu no minētajiem jautājumiem atbildēts apstiprinoši, tas norādīs uz palielinātu sarkopēnijas jeb muskuļu masas un spēka samazinājuma risku. Testa rezultāti pēc tam tiks izvērtēti saistībā ar ķermeņa masas indeksa (ĶMI) datiem. No 15 apgalvojumiem un augstāk var būt maksimāli apstiprinošās atbildes, tas norādīs maksimālo risku. Šī pētījuma nozīme ir, ka vecie cilvēki ir mūsu sabiedrības daļa un vecie cilvēki paliek ar vien vairāk sabiedrībā. To aprūpe būs arvien aktuālāka. Šis pētījums uzlabos geriatrisku pacientu aprūpi, palīdzēs izprast būtiskākos aprūpes aspektus un nianses
The aim of the research is to evaluate the risk of sarcopenia in geriatric patients in outpatient care. The main findings of previous studies that led to the study questions are that the prevalence of presarcopenia and sarcopenia in Rotterdam, the Netherlands was 5.9% and 4.4%, respectively. On average, individuals were 69.2 ± 9.1 years old and 56.8% were female. In general, there was a marked increase in the prevalence of sarcopenia with age, which was especially noticeable in men over the age of 70, reaching 22.1%. The prevalence of sarcopenia was lower in women than in men, reaching 9.3%. And individuals with sarcopenia were older, more often men, smokers, with less optimal diet, and more often disabled with less physical activity (Trajanoska, etc, 2018). The research question one is, what is the risk of sarcopenia in geriatric patients in outpatient care? And the second research question is, is the risk of sarcopenia different by gender? 100 geriatric patients will be interviewed, with 50 respondents being women and 50 men at risk of sarcopenia from the age of 65. Admission criteria are age> 65, both men and women voluntarily agree to participate in the study, no language barriers, geriatric patients with and without osteoporosis data. The questionnaire was developed based on the research of scientific literature sources. The questionnaire was prepared and improved on the basis of the freely available I.Rasa “autumn-sarcopenia-2016-test-en” (Rasa, 2016), which was also supplemented with the SARC-F test (Malmstrom, Morley, 2013) and demographic data, because this seemed more important for a better study and understanding of the problem. In addition to the questionnaire, a measurement protocol was developed that summarized weight, height and body mass index (BMI), then the data were evaluated in the context of body mass index (BMI) and the risk of sarcopenia was determined - high, moderate, low. The result is data that will reflect whether or not respondents are at risk for sarcopenia. A risk assessment table has been developed where, if most of these questions are answered in the affirmative, this will indicate an increased risk of sarcopenia or loss of muscle mass and strength. The test results will then be evaluated in relation to body mass index (BMI) data. Of the 15 statements and above, there may be maximally affirmative answers, this will indicate the maximum risk. The significance of this study is that older people are part of our society and older people remain more and more in society. Their care will become more and more important. This study will improve the care of geriatric patients, help to understand the most important aspects and nuances of care
Description: Māszinības
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.