Title: Starpinstitucionāla veselība aprūpes profesionāļu sadarbība augstas kvalitātes aprūpes nodrošināšanā neatliekamās palīdzības etapā
Other Titles: Inter-institutional cooperation between health care professionals in the provision of high quality care in the emergency phase
Authors: Līga Ēriksone
Inese Diekonte
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: veselības aprūpe;aprūpes kvalitāte;profesionāļu sadarbība;NMP.;health care;quality of care;cooperation of professionals;emergency medical car.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Kvalifikācijas darba tēma „Starpinstitucionāla veselība aprūpes profesionāļu sadarbība augstas kvalitātes aprūpes nodrošināšanā neatliekamās palīdzības etapā”, darba autore studiju programmas “Ārsta palīgs” studente Inese Diekonte. Veselības aprūpes attīstība rada aizvien jaunas iespējas glābt cilvēka dzīvību un saglabāt dzīves kvalitāti (Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte, 2020). Kvalitatīvā metodika piedāvā iespēju izpētīt problēmjomas un papildināt izpratni par komandas darbu veselības pakalpojumu nodrošināšanā, ne tikai profesionāļu skatījumā, bet ņemot vērā arī pacienta viedokli. Apmierinātība ar NMP nodaļām ietekmē vispārējo apmierinātību ar hospitalizāciju, sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem (Fontova – Almató et al., 2019, Bos et al., 2015, Welch, 2010, Henrijs et al., 2016). Pētījuma metode kvantitatīva, pētījuma dizains – neeksperimentāls, kvantitatīvs aprakstošs šķērsgriezuma pētījums. Pētījuma mērķis ir novērtēt starpinstitucionālo veselības aprūpes profesionāļu sadarbību augstas kvalitātes aprūpes nodrošināšanā neatliekamās palīdzības etapā. Izvirzīts pētījuma jautājums - Kāda ir starpinstitucionālā veselības aprūpes profesionāļu sadarbība augstas kvalitātes aprūpes nodrošināšanā neatliekamās palīdzības etapā? Pētījumā piedalījās 150 respondenti (50 NMPDB un 50 NMPDSN darbinieki, 50 pacienti), sievietes, vīrieši no 18 gadu vecuma līdz 80 gadu vecumam, „Y” pilsētā un „W” novadā. Izmantota nevarbūtīgā izlase, ērtuma metode. Veikta pētījuma dalībnieku atlase izmantojot iekļaušanas kritērijus. Datu iegūšanai tika izmantotas divas autores izstrādātas anketas. Viena anketa paredzēta pacientiem, bet otra NMPDB un NMPDSN darbiniekiem. Anketā ietverti vispārēji jautājumi un jautājumu bloks, kas veidots Likerta skalā astoņās pozīcijās, lai noskaidrotu informāciju par aprūpes kvalitāti. Salīdzinot darbinieku un pacientu viedokļu vērtējumus par augstas kvalitātes aprūpes aspektiem, pastāv līdzīgas tendences vērtējumā, pozitīvi tiek novērtēts NMP darbs. 58% respondentu piekrīt apgalvojumam, ka tiek realizēta uz pacientu centrēta ārstēšana un aprūpe. Pētījums ir nepieciešams, lai izvērtētu un vajadzības gadījumā uzlabotu veselības aprūpes profesionāļu sadarbību augstas kvalitātes aprūpes nodrošināšanā, konstatētu iespējamos trūkumus un tos novērstu, kā arī apkopotu pacientu ierosinājumus darba procesa uzlabošanai. Pētījumu var izmantot citos pētījumos.
The theme of the qualification work is “Inter -Institutional Cooperation between Health Care Professionals in the Provision of High Quality Care in the Emergency Phase”, the author of the work is a student of the study program “Physician Assistant” Inese Diekonte. The development of healthcare creates new opportunities to save human life and maintain the quality of life (Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte, 2020). The Qualitative methodology offers an opportunity to study problem areas and increase understanding of teamwork in the provision of health services, not only from the point of view of professionals, but also taking into account the opinion of each patient The Satisfaction with emergency departments influences overall satisfaction with hospitalization and care services provided (Fontova - Almató et al., 2019; Bos et al., 2015; Welch, 2010; Henrijs et al., 2016). The research method is called quantitative, the research design - non-experimental, quantitative descriptive cross-sectional research. The aim of the study is to evaluate the cooperation of inter-institutional health care professionals in providing high quality care in the emergency phase. The raised question during the research was as follows: What is the Inter Institutional Cooperation of Health Care professionals in providing high quality care in the emergency phase? The study involved 150 respondents (50 ambulance brigades and 50 inpatient emergency department staff, 50 patients), women, men aged 18 to 80, in town “Y” and county “W”. Impossible sampling, convenience method used. The study participants were selected using the inclusion criteria. Two questionnaires developed by the author were used to obtain the data. One questionnaire is intended for patients, but the other for the staff of the emergency medical service brigade and 50 employees of the inpatient department of the emergency medical service. The questionnaire includes general questions and a block of questions designed on Likert scale in eight positions to find out information about the quality of care. Comparing the evaluations of employees and patients opinions on the aspects of high-quality care, there are similar tendencies in the evaluation, the work of emergency medical care is positively evaluated. 58% of respondents agree with the statement that patient-centered treatment and care is implemented. The study is needed to evaluate and, if necessary, improve the cooperation of healthcare professionals in providing high-quality care, to identify and address potential shortcomings, and to gather patient suggestions for improving the work process. The study can be used in other researches.
Description: Ārsta palīgs
Physician's Assistant
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liepajas_filiale_LFAP_2021_Inese_Diekonte_031468.pdfKvalifikācijas darbs658.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
KVD PDF pielikumi.pdfNoslēguma darba pielikums1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.