Title: Šūšanas iekārtu operatoru informētība par rokas masāžas iedarbību uz statiskas slodzes izraisītām sajūtām.
Other Titles: Awareness of sewing machine operators about the effect of hand massage on the sensations caused by static load
Authors: Dita Role
Alina Frolova
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: masāža;ārstnieciskā masāža;augšējās ekstremitātes masāža;statiska slodze;šūšanas iekārtu operatori;informētība;massage;therapeutic massage;upper limb massage;static load;sewing machine operators;awareness.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Kvalifikācijas darba tēma: „Šūšanas iekārtu operatoru informētība par rokas masāžas iedarbību uz statiskas slodzes izraisītām sajūtām”, darba autore Alina Frolova. Šūšanas iekārtu operatora darbs ir monotons, parasti ar augstu darba tempu un veselas dienas atkārtojošām elkoņa, plaukstas locītavas un pirkstu kustībām. Darbs pie kniedēšanas ierīcēm prasa neveiklu pozu un uzspiestas augšējo ekstremitāšu kustības ar augšup paceltiem pleciem, izraisot deformāciju kakla un muguras augšdaļā. Lielāko dienas daļu elkoņa un plaukstas locītavas/roku saliekšanās ar slīpu kaklu un galvu un ķermeņa augšdaļu ir radījusi augstu MSD risku (Buckle and Deveraux, 2002). Darbinieki ražošanā ir pakļautas daudziem muskuļu-sistēmas traucējumu riska faktoriem. Līdz ar to viņi ziņo par augstākiem skeleta-muskuļu veselības traucējumu rādītājiem (Schneider and Irastorzan, 2010). Pēc Darba inspekcijas rīcība esošajiem datiem 2018.gadā Latvijā 66,0% no pirmreizēji apstiprinātajiem arodslimniekiem bija sievietes (Valsts darba inspekcija, 2019). Pētījuma mērķis - Noskaidrot šūšanas iekārtu operatoru informētību par rokas masāžas iedarbību uz statiskas slodzes izraisītām sajūtām. Pētījuma jautājums - Vai šūšanas iekārtu operatori pietiekami informēti par rokas masāžas iedarbību uz statiskas slodzes izraisītām sajūtām? Literatūras apskats ietver 2 daļas: Masāžas vispārēja ietekme uz cilvēka organismu un augšējām ekstremitātēm; Statiskas slodzes ietekme uz cilvēka organismu. Pētnieciskā daļa iekļauj sevī pētījuma metodoloģiju, rezultātus un secinājumus. Pētījumā instrumenti: darba autores izstrādāta anketa. Respondenti: 100 sievietes, kas strādā tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē. Secinājumi: šūšanas iekārtu operatori nav pietiekami informēti par rokas masāžas iedarbību uz statiskas slodzes izraisītām sajūtām. Atslēgas vārdi: masāža, ārstnieciskā masāža, augšējās ekstremitātes masāža, statiska slodze, šūšanas iekārtu operatori, informētība.
Qualification thesis topic: 'Awareness of sewing machine operators on the effect of hand massage on static sensations', by Alina Frolova. The work of a sewing machine operator is monotonous, usually with a high work pace and repetitive movements of the elbow, wrist and fingers throughout the day. Working on riveting machines requires awkward postures and forced movements of the upper limbs with the shoulders up, causing deformities in the neck and upper back. Elbow and wrist/hand flexion with neck and head and upper body inclined for most of the day has resulted in a high risk of MSDs (Buckle and Deveraux, 2002). Workers in manufacturing are exposed to many risk factors for musculoskeletal disorders. Consequently, they report higher rates of musculoskeletal disorders (Schneider and Irastorzan, 2010). According to the Labour Inspectorate, in 2018, 66.0% of first-time confirmed occupational diseases cases in Latvia were women (Valsts darba inspekcija, 2019). Aim of the study - To determine the awareness of sewing machine operators on the effects of hand massage on static sensations. Research question - Are sewing machine operators sufficiently informed about the effects of hand massage on static load-induced sensations? The literature review includes 2 parts: General effects of massage on the human body and upper limbs; Effects of static loading on the human body. The research part includes the research methodology, results and conclusions. Research tools: questionnaire developed by the author. Respondents: 100 women working in the textile industry. Conclusions: sewing machine operators are not sufficiently informed about the effects of hand massage on static sensations. Keywords: massage, therapeutic massage, upper limb massage, static load, sewing machine operators, awareness.
Description: Ārstnieciskā masāža
Medical Massage
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.