Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJuris Pokrotnieks-
dc.contributor.authorBeāte Jurševska-
dc.contributor.otherMedicīnas fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Medicineen-UK
dc.date.accessioned2021-05-20T06:59:25Z-
dc.date.available2021-05-20T06:59:25Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/4473-
dc.descriptionMedicīnalv-LV
dc.descriptionMedicineen-UK
dc.descriptionVeselības aprūpelv-LV
dc.descriptionHealth Careen-UK
dc.description.abstractIntensīvās mūsdienu lauksaimniecības rezultātā augsne vairs nespēj reģenerēties. Augsnē iztrūkst cilvēka organismam nepieciešamās humīnvielas (HV) un fulvītskābes (FS). Uzturs, ko iegūstam lauksaimniecības ceļā, vairs nav pilnvērtīgs, līdz ar to ilgtermiņā tiek novājināts cilvēka organisms. “Black Stuff” (BS) ir dabīgs no koksnes un bērza piepes iegūts lignofenolu ekstrakts bagāts ar FS, HV un mikroelementiem, kas veicina un piedalās zarnu trakta normālas darbības nodrošināšanā. Darba mērķis bija novērtēt pārtikas piedevas BS četru nedēļu kursa ietekmi uz izplatītākajām gremošanas trakta sūdzībām (GTS). Tika veikts pilotpētījums, kurā piedalījās pētījuma dalībnieki vecuma grupā no 18 līdz 80 gadiem. Tika izsniegts 30 g BS pulvera un veikta anketēšana četru nedēļu periodā - pirmajā pētījuma dienā (0d.), pēc 14 (+7) dienām (14d.) un pēc 30 (+7) dienām (30d.), apskatot jautājumus par vispārējo veselību (VV), slimību anamnēzi un GTS. Dati tika apkopoti MS Excel 2010 un statistiski analizēti izmantojot IBM SPSS Statistics 22. Datu statistiskajā apstrādē tika izmantota Spīrmena (Spearman correlation test) korelāciju analīze. Pētījumā tika iekļauts 31 dalībnieks, no kuriem 58.1% bija sievietes [95% CI: 41,9 – 74,2] un 41,9% vīrieši [95% CI: 25,8 – 58,1]. Vidējā vecuma grupa bija 20-39 gadus veci [95% CI: 41,9 – 77,4]. Pētījuma laikā novēroja VL pieaugumu no 32,2% 0d., līdz 41,9% 14d. un 48,4% 30d. Tika iegūta stipra pozitīva korelācija starp 14d. un 30d. (rs=0,813, p<0,01). No visām anketētajām GTS statistiski nozīmīga stipra korelācija tika iegūta diarejas sastopamībai starp 14d. un 30d. (rs=0,817, p<0,001) un dedzināšanas pakrūtē sastopamībai starp 0d. un 14d. (rs=0,996, p<0,001) un starp 0d. un 30d. (rs=0,876, p<0,001). Vēderizejas stāvoklis pēc “Bristoles skalas” neuzrādīja statistiski nozīmīgas korelācijas starp anketēšanas laikiem. BS četru nedēļu kurss pozitīvi ietekmē dalībnieku fizisko veselību, uzrādot stipru pozitīvu korelāciju starp 14d. un 30d. (rs=0,909, p<0,001), kā arī ikdienas aktivitātes, uzrādot vidēji stipru korelāciju starp 0d. un 14d. (rs=0,693, p<0,001), starp 0d. un 30d. (rs=0,580, p<0,001) un starp 14d. un 30d. (rs=0,896, p<0,001). Savukārt, ietekme uz mentālo veselību uzrādīja vidēji stipru pozitīvu korelāciju starp 0d. un 14d. (rs=0,805, p<0,001), starp 0d. un 30d. (rs=0,622, p<0,001) un starp 14d. un 30d. (rs=0,886, p<0,001). Iegūtie pētījuma rezultāti liecina, ka nedaudz vairāk par pusi pētījuma dalībnieku bija sievietes, vidējā vecuma grupa 20-39 gadus veci. Dalībnieku VL uzlabošanās var tikt asociēta ar pārtikas piedevas BS četru nedēļu kursu, ar vislielāko efektu diarejas un dedzināšanas pakrūtē simptomātikas mazināšanā. BS četru nedēļu kurss pozitīvi ietekmē gan fizisko veselību, gan ikdienas aktivitātes, gan arī mentālo veselību, uzrādot stipras un vidēji stipras korelācijas starp 0d., 14d. un 30d. lietošanas intervāliem. Mūsu pilotpētījums dod pamatojumu turpināt BS tālāko izpēti.lv-LV
dc.description.abstractIntensive farming practices of the modern world have reduced soil’s (S) capacity to regenerate itself. S is deficient in humic substances (HS) and cannot provide sufficient quantities of needed to living organisms. Organic part of the S contains humic and fulvic acid, and polyphenols which are necessary for normal human diet. “Black Stuff” (BS) is a natural compound of birch and chaga mushroom extract that contains large amounts of HS. The aim of this study was to evaluate the impact on most common gastrointestinal tract symptoms (GTS) with four-week course nutritional supplement BS. A pilot study was performed on participants in age group 18 – 80. Participants were given a 30 g of BS powder, surveyed using questionnaires about general health, diseases anamnesis, GTS and overall health (OH)) in a four-week period – at first day (0d.), after 14 (+7) days (14d.) and after 30 (+7) days (30d.). Data were summarized using MS Excel 2010 and statistically analysed with IBM SPSS Statistics 22. Spearman’s correlation analysis was used for determination of correlations. A total of 31 participants were included – 58.1% women [95% CI: 41.9 - 74.2] and 41.9% men [95% CI: 25.8 - 58.1]. Mean age group was 20-39 years old [95% CI: 41.9 - 77.4]. Participants OH rate increased from 32.2% at 0d. to 41.9% at 14d. and 48.4% at 30d. Strong positive correlations were found between 14d. vs. 30d. (rs=0.813, p<0.01). Amongst all the GTS statistically significant strong correlations were found between diarrhoea between 14.d vs. 30d. (rs=0.817, p<0.001) and burning in stomach between 0d. vs. 14d. (rs=0.996, p<0.001) and between 0d. vs. 30d. (rs=0.876, p<0.001). Participant’s stool type from Bristol stool chart (BSC) did not show any statistically significant correlation between all time intervals. BS four-week course postively affected participant’s physical health showing strong positive correlations between 14d. vs. 30d. (rs=0.909, p<0.001), also impact on everyday showing moderate positive correlations between 0d. vs. 14d. (rs=0.693, p<0.001), 0d. vs. 30d. (rs=0.580, p<0.001) and between 14d. vs. 30d. (rs=0.896, p<0.001). Impact on mental health showed moderate positive correlations between 0d. vs. 14d. (rs=0.805, p<0.001), between 0d. vs. 30d. (rs=0.622, p<0.001) and between 14d. vs. 30d. (rs=0.886, p<0.001). The findings of this study showed that almost half of all participants were women, mean age group 20-39 years old. Participants OH increase may be associated with BS four-week course, with the most significant effect on reducing diarrhoea and burning in stomach. BS has a positive effect on physical health, everyday activities and also mental health, showing strong and moderate positive correlations between 0d., 14d. and 30d. whilst using four-week course nutritional supplement BS. The results of our pilot study proves that further BS research may be conducted.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectGastroenteroloģijalv-LV
dc.subjectBlack Stufflv-LV
dc.subjectpārtikas piedevalv-LV
dc.subjectgremošanas trakta sūdzībaslv-LV
dc.subjectGastroenterologyen-UK
dc.subjectBlack Stuffen-UK
dc.subjectnutritional supplementen-UK
dc.subjectgastrointestinal tract symptomsen-UK
dc.titlePārtikas piedevas "Black Stuff" četru nedēļu kursa ietekme uz izplatītākajām gremošanas trakta sūdzībāmlv-LV
dc.title.alternativeThe impact on most common gastrointestinal tract symptoms with four week course nutritional supplement "Black Stuff"en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.