Title: The Negative Effects of Screens in Children Development
Other Titles: Ekrānu negatīvā ietekme uz bērnu attīstību
Authors: Jānis Dundurs
Helena Filipa Marques Moreira
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: negatīvās sekas;ekrāni;ekrāna laiks;bērni;redze;covid-19;negative effects;screens;screen time;children;vision;covid-19
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Laiks, ko bērni pavada pie ekrāniem, piemēram, viedtālruņos vaiplanšetdatoros, rada daudz problēmu. Vairākas veselības aprūpes organizācijas irvērsušas uzmanību uz ekrānu nelabvēlīgo ietekmi uz bērnu fizisko un garīgo attīstību, kas neveicina viņu veselīgu izaugsmi. Tika veikts sistemātisks apskats, lai novērtētuekrānu ietekmi uz bērnu attīstību viņu nākotnē. Mērķis: Šī apskata mērķis ir izpētīt publicētos darbus, kas saistīti ar ekrānu ietekmiuz bērnu attīstību. Mūsdienu bērni katru dienu tiek iegremdēti tradicionālajos (televizori, datori un videospēles) un jaunās (viedtālruņi un planšetdatori) ekrānos. Sabiedrības veselības aģentūras atbalsta to, ka ekrānu iedarbības palielināšanās ir saistīta ar nelabvēlīgiem rezultātiem, tostarp fiziskiem rezultātiem, uzvedības rezultātiem, psihosociāliem rezultātiem un bērnu redzi. (5) (6) 1970. gadā bērni sāka skatīties televizoru četru gadu vecumā, savukārt mūsdienās digitālie mediji ir iekļauti bērnu dzīvē četru mēnešu vecumā. (4) Ekrāna ilgums palielinājās līdz ar vecumu (6), un digitālo datu nesēju, piemēram, viedtālruņu un planšetdatoru, izmantošana ir dramatiski pieaugusi. (4) 2011. gadā 52% bērnu vecumā no 8 līdz 8 gadiem bija pieejams mobilais tālrunis, savukārt 2013. gadā šī piekļuve ir palielināta līdz 75%. Bez tam 80% no divu gadu vecuma bērniem katru dienu lieto mobilo ierīci. (4,12) Mūsdienās aptuveni 75% pusaudžu pieder viedtālrunis, 24% no viņiem sevi raksturo kā "pastāvīgi savienotus" ar internetu un 50% jūtas atkarīgi no savas mobilās ierīces. (4) Šis literatūras apskats ir vērsts uz bērnu attīstības ekrānu rezultātiem un iespējamo ietekmi uz viņu dzīvi. Rezultāti parādīja, ka bērniem nodarītie ekrāna bojājumi bija lielāki par ieguvumiem, it īpaši, ja vecāki neuzraudzīja bērnu pie ekrāniem pavadīto laika ilgumuun saturu. Bērnu veselīgai attīstībai izšķirošs ir mijiedarbības laiks ar vecākiem unsabiedrību kopumā, kā arī fiziskās aktivitātes.
The length of time children spend on screens, such as smartphones or tablets, is raising many concerns. Several healthy organisations are focused on demonstrating the adverse effects that the screens have on children's physical and mental development since they are not beneficial for healthy growth. A systematic review was carried out to understand the impact of screens on children's development and their future. Today's children are immersed in traditional ( televisions, computers and video games) and new forms (smartphones and tablets) of screens types daily. Public Health agencies support that the increase of exposure to screens is linked to adverse outcomes, including physical outcomes, behavioural outcomes, psychosocial outcomes, and children's vision. (5)(6) In 1970, children began to watch TV at four years of age, while today, digital media have been incorporated into children's life at four months of age. (4) The amount of screen time increased with age (6), and the use of digital media, such as smartphones and tablets, has risen dramatically. (4) In 2011, 52% of children 0-8 years old had access to a mobile phone, while in 2013, this access is increased to 75%. Besides that, 80% of the two years old children use a mobile device daily. (4,12) Nowadays, approximately 75% of teenagers own a smartphone, 24% of them describe themselves as "constantly connected" to the internet, and 50% feel addicted to their mobile device. (4) This Literature review is focused on the outcomes of the screens in children's development and the possible effects on their lives. The results showed that the screens damage to the children was superior to the benefits, especially when the parents did not monitor children's screen time and the contents. The time of interaction with parents and society in general, as well as physical activity, is crucial for the healthy development of children.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.