Title: Kognitīvi traucējumi depresijas pacientiem ar psihoaktīvo vielu pārmērīgu lietošanu un atkarību
Other Titles: Cognitive impairment in patients with depression and alcohol use disorder
Authors: Jeļena Vrubļevska
Arta Katkeviča
Medicīnas fakultāte
Faculty of Medicine
Keywords: Kognitīvi traucējumi;depresija;alkohola lietošanas traucējumi;Cognitive impairment;Major Depressive Disorder;Alcohol use disorder
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Ievads: Depresija un alkohola lietošanas traucējumi ir globāls slogs veselības aprūpei visā pasaulē. Gan alkohola lietošanas traucējumi, gan depresija rada smadzeņu darbības traucējumus, kas rezultātā izsauc pastāvīgus un daudzpusīgus kognitīvo funkciju traucējumus (atmiņa, valoda, vizuāli-telpiskā izjūta, dažādas prasmes, cēloņsakarību izpratne, spriešanas spējas). Šīs kognitīvās pārmaiņas kulminējas ar dažādas intensitātes personības un uzvedības izmaiņām un ietekmē indivīdu viņa ikdienas aktivitātēs, ierobežojot tās,salīdzinājumā ar iepriekšējo,veselo dzīves periodu. Izpratne un simptomu agrīna atpazīšana ir ļoti svarīga kognitīva deficīta un demences attīstības aizkavēšanā un slimības norises korekcijā. Ņemot vērā depresijas un alkohola pārmērīgas lietošanas izplatību vispārējā populācijā, šo traucējumu komorbiditāte sastopama biežāk, nekā varētu gaidīt. Mērķis: Šis strukturētais literatūras apskats apkopo līdzšinējos zinātniskos atklājumus par kognitīviem traucējumiem depresijas pacientiem un pacientiem,kas cieš no alkohola lietošanas traucējumiem. Darba mērķis bija izpētīt kognitīvo traucējumu rašanās riska faktorus, smaguma pakāpi pacientiem ar depresiju, alkohola lietošanas traucējumiem un abu šo diagnožu komorbiditāti. Padziļinātāk saprast cēloņus, apskatīt ārstēšanas iespējas. Metodes: Tika pārmeklēta PubMed datu bāze izmantojot atslēgvārdus (“neuropsychological” OR “cognitive” OR “cognition” OR “cognitive impairment” OR “cognitive function” OR “executive function” OR “memory” OR “verbal fluency” OR “attention”) AND (“affective disorder” OR “depressive disorder” OR “major depression”) AND (‘’alcohol abuse’’ OR ‘’alcohol use disorder’’). Tika apskatīti pēdējo 10 gadu pētījumi, t.i no 2010.-2020.gadam. Izslēgšanas kritēriji bija pētījumi ar dalībniekiem,kas jaunāki par 14 gadu vecumu, specifiskas komorbiditātes, specifiska etniskā vai ģeogrāfiskā grupa. Rezultāti un secinājumi: Sākotnēji tik identificēts 1001 raksts un balstoties uz izslēgšanas kritērijiem kopumā literatūras apskatā tika iekļauti 66 zinātniskie raksti. Literatūras atlase tika atspoguļota PRISMA FLOW diagrammā. Kognitīvo funkciju traucējumi tiek novēroti gan depresijas pacientiem,gan pacientiem ar alkohola pārmērīgu lietošanu un atkarību. Abu šo diagnožu komorbiditāte ir saistīta ar lielāku neirokognitīvā deficīta risku un sliktāku prognozi tā ārstēšanā.Kognitīvie traucējumi bieži ir paliekoši arī pēc pilnīgas atveseļošanās.Kognitīvo traucējumu apmērs ir atkarīgs no daudziem riska faktoriem, tāpēc ir grūti prognozēt personas individuālo risku.
Background: Major Depressive disorder and alcohol use disorder are a global burden of health care worldwide. Both alcohol use disorders and depression cause brain changes, which result in permanent and variable cognitive impairment (executive function,memory, language, visual-spatial ability, various skills). These cognitive changes culminate in various intensity behavioral and personality changes and affect the individual in his or her daily activities, limiting them compared to the previous healthy period of life. Early recognition of cognitive symptoms is very important in delaying the development of cognitive deficit and dementia. Given the prevalence of depression and alcohol use disorder in the general population, comorbidity of these disorders is more common than might be expected. Aim: This literature review summarizes the current scientific findings on cognitive impairment in Major depressive disorder patients and patients with alcohol use disorders. The aim of the study was to investigate the risk factors for the development of cognitive impairment, the severity of cognitive symptoms in patients with depression, alcohol use disorder and the comorbidity of both diseases. Methods: The PubMed database was searched using keywords (“neuropsychological” OR “cognitive” OR “cognition” OR “cognitive impairment” OR “cognitive function” OR “executive function” OR “memory” OR “verbal fluency” OR “attention”) AND ( “Affective disorder” OR “depressive disorder” OR “major depression”) AND ('' alcohol abuse '' OR '' alcohol use disorder ''). Studies of the last 10 years, i.e. from 2010-2020, were examined. Exclusion criteria were studies with participants under 14 years of age, specific comorbidity, specific ethnic or geographical group. Results and conclusions: Cognitive impairment is observed in both groups – MDD patients and patients with alcohol use disorder. The comorbidity of both diagnoses is associated with a higher risk of neurocognitive deficits and a worse prognosis in treatment. Cognitive impairment is often permanent even after complete recovery. The severity of cognitive impairment depends on many risk factors, making difficult to predict individual risk.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.