Title: Ebola: Treatment and Prevention Possibilities
Other Titles: Ebolas vīrusa slimība: specifiskās ārstēšanas un profilakses iespējas
Authors: Sniedze Laivacuma
Kim Marie Kusterer
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: Ebolas vīrusa;EVS;EBOV;Ebolas vīrusslimības;MVA-BN-Filo;Ad26.ZEBOV-GP;rVSV- ZEBOV;ZMapp;remdesivir;MAb114;REGN-EB3;bīstamu;dzīvībai;DRC;Afrikas;hemorāģiskais drudzi;pretvīrusu;monoklonālas antivielas;tropu medicīna;profilakse;ārstēšana;vakcīna;Ghana;Ebola Virus Disease;EBOV;EVD;Zaire;Africa;outbreak;MVA-BN-Filo;Ad26.ZEBOV-GP;rVSV- ZEBOV;ZMapp;remdesivir;MAb114;REGN-EB3;hemorrhagic fever;ebolavirus;DRC;life-threatening;antiviral;monoclonal anti bodies;tropical medicine;prevention;treatment;vaccines;Filoviridae;Sierra Leon
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Ebolas vīruss izraisa atkārtotus katastrofālus dzīvībai bīstamu Ebolas vīrusslimības uzliesmojumus, un novērotais mirstības līmenis ir līdz pat 90%. Pašlaik ir pieejamas dažādi preparāti Ebolas vīrusa slimības profilaksei un ārstēšanai, kuraiem ir dažāda efektivitāte. Šī pētījuma mērķis ir specificēt un pārskatīt iepriekš veiktus pētījumus par EVS vakcināciju un terapijas attīstību, pamatojoties uz to drošības protokolu un efektivitāti. Mērķis ir noteikt, vai vakcinācija un terapeitisko līdzekļu augstā efektivitāte ir pārāka par to nevēlamajām reakcijām, kā arī to, ka vakcīnas un jaunākās pieejamās zāles samazina nāves gadījumu skaitu. Šis pētījums ir balstīts uz jaunākajiem zinātnisko žurnālu, rakstu un klīnisko pētījumu selektīvā pārskata datiem. Dati ir apkopoti, izmantojot PubMed, ClinicalTrials.gov datubāzes un Nacionālos veselības institūtus, un tie nav vecāki par 2014. gadu. Pamatojoties uz manu pārskatu, vakcīnām rVSV-ZEBOV un MVA-BN- Filo plus Ad26.ZEBOV-GP ir augsta efektivitāte, kā arī laba panesamības un drošības līmenis. Tos izmanto divos dažādos veidos. Vakcīnas rVSV-ZEBOV efektivitāte ir 100%, ja to lieto epidēmijas apstākļos kā gredzenveida vakcinācijas stratēģiju. MVA-BN-Filo kombinācijā ar Ad26.ZEBOV-GP nodrošina ilgstošu profilaktisku aizsardzību veseliem pieaugušajiem un bērniem līdz viena gada vecumam. Tomēr ir vajadzīgs vairāki pētījumu, lai precīzāk uzzinātu par to efektivitāti dažādos apstākļos un attiecībā uz ilgstošu profilaksi, ilgāk par 365 dienām. No vienas puses, MAb114 un REGN-EB3 ir parādījuši augstu efektivitāti, ārstējot pacientus ar zemu vīrusu slodzi, no otras puses, pacientiem ar augstu vīrusu slodzi mirstība joprojām bija vairāk nekā 50%. Neskatoties uz to, terapeitisko līdzekļu, MAb114 un REGN-EB3 labvēlīgais drošības profils atbalsta ideju, ka šo zāļu turpmākajai lietošanai pat relatīvā efektivitāte ir pārāka par nevēlamiem notikumiem. Daudzsološā terapeitiska preparāta ZMapp kombinācija ar pretvīrusu līdzekli remdesivīru neizrādījās veiksmīga, jo tas neuzrādīja pietiekamu efektivitāti EVS ārstēšanā, un tos nevajadzētu izmantot turpmākajā praksē. Tomēr ir nepieciešams veikt vairāk pētījumu, lai parādītu MAb114 un REGN-EB3 iedarbību, ko lieto bērniem, grūtniecēm un cilvēkiem ar novājinātu imunitāti. Turklāt, vajadzība pēc eksperimentālās terapijas ir liela, lai cīnītos ar EVS pacientiem ar augstu vīrusu slodzi.
Ebola virus causes recurrent disastrous outbreaks of life-threatening Ebola Virus Disease and has an observed mortality rate of up to 90%. At present time, various substances for the prevention and treatment of Ebola Virus Disease are available, which indicate different efficacies. The aim of this research paper is to specify and review the previous researches on the advancement of vaccinations and therapeutics for EVD on the basis of their safety protocol and efficacy. The goal is to establish that the high efficacy of vaccinations and therapeutics is superior to their adverse reactions, as well as, that the death rate is reduced by the vaccines and the newest available drugs. This research paper is based on the newest data of a selective review of scientific journals, articles and clinical trials. The data has been collected using PubMed, ClinicalTrials.gov Database and National Institutes of Health and is not older than year 2014. Based on my review, the vaccines, rVSV-ZEBOV and MVA-BN-Filo plus Ad26.ZEBOV-GP, have a high efficacy as well as good safety and tolerability. They are used in two different ways. rVSV-ZEBOV shows a 100% efficacy when used in an epidemic setting as a ring-vaccination strategy. MVA-BN-Filo in combination with Ad26.ZEBOV-GP provide a long-term prophylactic protection with the extent of up to one year of healthy adults and children. Nonetheless, more studies are needed for a more precise knowledge of their efficacy in different settings and with regard to a long-term prophylaxis lasting longer than 365 days. On the one hand, MAb114 and REGN-EB3 have showed a high efficacy when it comes to treatment of patients with a low viral load, on the other hand mortality was still more than 50% in patients with a high viral load. Nevertheless, the favourable safety profile of the therapeutics, MAb114 and REGN-EB3, support the idea that even relative efficacy is superior to adverse events for the future use of these drugs. The promising therapeutic ZMapp together with the antiviral remdesivir failed with not showing sufficient efficacy in the treatment of EVD and should not be used in future practice. However, more studies are necessary to show the effect of MAb114 and REGN-EB3 used in children, pregnant women and immunocompromised individuals. And additional, the need for more experimental therapeutics is high to fight EVD in patients having a high viral load.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.