Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-16_pd
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZahars, Vitolds-
dc.contributor.advisorVētra, Jānis-
dc.contributor.authorGabrielyan, Armen-
dc.date.accessioned2021-03-25T09:28:33Z-
dc.date.available2021-03-25T09:28:33Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationGabrielyan, A. 2014. Eitanāzijas fenomens krimināltiesiskajā, kriminoloģiskajā un medicīniski bioloģiskajā aspektā: promocijas darbs: apakšnozare – krimināltiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-16_pdlv_LV
dc.identifier.other1-241-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/3661-
dc.descriptionPromocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2014. gada 6. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.lv_LV
dc.description.abstractPētījuma mērķis ir krimināltiesisko, kriminoloģisko un medicīniski bioloģisko jautājumu, kas saistīti ar eitanāziju, apzināšana un analīze; apzināto problēmu risināšanas priekšlikumu izteikšana, kā arī priekšlikumu izteikšana par atbilstošāko eitanāzijas tiesiskās reglamentācijas modeli Latvijā. Promocijas darba struktūras pamatojums un izklāsts ir sekojošs: Darba struktūra ir noteikta ar veiktā pētījuma loģiku, tā mērķiem un uzdevumiem. Promocijas darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Darba ievadā tiek pamatota pētāmās tēmas aktualitāte, tiek norādīts pētījuma mērķis, uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, kā arī izmantotās zinātniskās metodes un metodoloģija. Pirmajā nodaļā sniegts eitanāzijas vispārīgs raksturojums valsts un tiesību teorijas vēsturiskajā attīstībā, tiek analizēti eitanāzijas jēdziena teorētiskie pamati, tās formas un veidi, eitanāzija tiek izskatīta medicīniski bioloģiskajā, tiesiskajā un dabaszinātņu kontekstā. Otrā nodaļa veltīta personas nonāvēšanas pēc tās lūguma (eitanāzijas) iemeslu un apstākļu profilakses kriminoloģiskai analīzei, kā arī analizēta mūsdienu situācija Latvijā eitanāzijas jautājumā. Trešajā nodaļā tiek analizēts eitanāzijas krimināltiesiskais raksturojums, eitanāzijas atšķirības no dažiem citiem noziegumu sastāviem, piemēram, slepkavības un novešanas līdz pašnāvībai; tiek izskatīta eitanāzijas korelācija ar dažiem krimināltiesiskajiem institūtiem, sniegta eitanāzijas sastāva konstrukcijas salīdzinošā krimināltiesiskā analīze, kā arī atspoguļots krimināltiesiskās atbildības par eitanāziju regulējums ārvalstu tiesību aktos. Ceturtā nodaļa veltīta eitanāzijas legalizācijas Eiropas valstu un ASV normatīvajam regulējumam, tiesu praksei par personas nonāvēšanu pēc tās lūguma (eitanāziju). Pamatojoties uz teorētisko analīzi un pētījumā iegūtajiem empīriskajiem rezultātiem, ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Teorētisko un praktisko atziņu analīzes rezultāti ir atspoguļoti 8 attēlos un 1 tabulā. Darbā izmantotās literatūras saraksts sastāv no 208 literatūras avotiem un 46 citiem informatīviem resursiem latviešu, krievu un angļu valodās, kā arī normatīvajiem aktiem un tiesu prakses materiāliem. Pielikumā tiek pievienotas pētījumu rezultātu aprēķinu tabulas, aptauju apraksts.lv_LV
dc.description.sponsorshipPromocijas darbs veikts ar Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē” atbalstu, vienošanās Nr. 2009/0147/1DP/ 1.1.2.1.2/09/ IPIA/VIAA/009.lv_LV
dc.formatElectronic-
dc.language.isolv_LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv_LV
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectpromocijas darbslv_LV
dc.subject.otherZinātnes nozare – juridiskā zinātne; apakšnozare – krimināltiesībaslv_LV
dc.titleEitanāzijas fenomens krimināltiesiskajā, kriminoloģiskajā un medicīniski bioloģiskajā aspektā. Promocijas darbslv_LV
dc.title.alternativeThe Phenomenon of Euthanasia in Criminal-Legal, Criminological and Medical-Biological Aspect. Doctoral Thesisen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-16_pd-
Appears in Collections:2010.–2014. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2014-16_Gabrielyan-Armen_PD_14-076.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons