Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-17_pd
Title: Sirdsdarbības frekvence pacientiem ar koronāro artēriju slimību Latvijā. Promocijas darbs
Other Titles: Heart Rate in Patients with Coronary Artery Disease in Latvia. Doctoral Thesis
Authors: Balode, Inga
Keywords: Zinātnes nozare – medicīna, apakšnozare – internā medicīna;promocijas darbs
Issue Date: 2014
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Balode, I. 2014. Sirdsdarbības frekvence pacientiem ar koronāro artēriju slimību Latvijā: Promocijas darbs: apakšnozare – internā medicīna. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-17_pd
Abstract: Palielināta sirdsdarbības frekvence (SF) miera stāvoklī ir neatkarīgs kardiovaskulāro (KV) slimību riska faktors un iekļauta Eiropas un Latvijas KV slimību profilakses vadlīnijās. Zināms, ka SF ≥ 70 ×/min miera stāvoklī palielina KV notikumu risku pacientiem ar koronāro artēriju slimību (KAS). Tomēr Latvijā ir nepietiekama izpratne par šī KV riska faktora nozīmīgumu un ir maz datu par palielinātas SF izplatību, kontroli un saistību ar citiem KV riska faktoriem pacientiem ar KAS. Darba mērķis bija izpētīt dažādus ar SF un tās kontroli saistītus aspektus ambulatori ārstētiem pacientiem ar stabilu KAS – raksturot SF un tās kontroles izmaiņas laika gaitā, izpētīt SF saistību ar citiem KV riska faktoriem un atrast iespējamos nepietiekamas SF kontroles iemeslus. Darba ietvaros tika izveidota ambulatori ārstētu pacientu kopa ar stabilu KAS, izanalizēta SF, citi KV riska faktori, kā arī pētītas SF un citu KV riska faktoru kontroles izmaiņas dinamikā (gan pētot vienu un to pašu KAS populāciju trīs gadu garumā, gan salīdzinot divas dažādas pacientu kopas ar KAS, kas pētītas ar vairāku gadu nobīdi), izanalizēti lietotie SF samazinošie medikamenti, to devas, kombinācijas un ārstēšanas paradumu izmaiņas laika gaitā. Tāpat pētījuma ietvaros pacientu kopa ar KAS tika salīdzināta ar vispārējās populācijas pārstāvjiem un pētīts ārstu viedoklis par SF. Rezultāti atklāj nepietiekamu SF kontroli ambulatori ārstētiem pacientiem ar KAS. Neskatoties uz plašu β blokatoru lietošanu, vairāk kā trešajai daļai analizēto pacientu SF saglabājas virs līmeņa, kas saistīts ar palielinātu KV risku (≥ 70 ×/min). Lai arī salīdzinājumā ar vispārējo Latvijas populāciju ārstētiem pacientiem ar KAS vairāki KV riska faktori (tajā skaitā SF) ir labāk kontrolēti, pacientu kopas novērošana trīs gadu periodā neuzrāda SF kontroles uzlabojumus laika gaitā, kur pretī citu svarīgu KV riska faktoru kā asinsspiediens, dislipidēmija un smēķēšana kontrole trīs gadu novērošanas periodā uzlabojas. Kā iespējamos iemeslus nepietiekamai SF kontrolei pētījums atklāj pārāk mazu β blokatoru devu lietošanu un retu šo medikamentu kombinēšanu ar ivabradīnu. Ārstu aptauja savukārt parāda, ka ārstiem nav vienota viedokļa par to, kāds SF līmenis uzskatāms par normālu un kāds – par palielinātu. Pētījums papildina zināšanas par SF kontroli pacientiem ar KAS Latvijā un atklāj iespējas labākai šī KV riska faktora kontrolei. Veiksmīgāka cīņa ar palielinātu SF nākotnē būtu nozīmīgs ieguldījums pacientu ar KAS pašsajūtas un prognozes uzlabošanā un palīdzētu cīņā par KV saslimstības un mirstības mazināšanu Latvijā.
Description: Promocijas darbs izstrādāts: Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskajā institūtā. Aizstāvēšana: 2014. gada 9. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2014-17_pd
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2010.–2014. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons