Title: Farmaceita un farmaceita asistenta profesionālās darbības lomu nodalīšana farmaceitiskās aprūpes praksē aptiekā.
Other Titles: Seperation of the professional roles of a pharmacist and a pharmacist's assistant in the practice of pharmaceutical care.
Authors: Daiga Behmane
Beāte Kaminska
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: FARMĀCIJA;FARMACEITISKĀ APRŪPE;PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS LOMU NODALĪŠANA.;PHARMACEUTICALS;PHARMACEUTICAL CARE;SEPARATION OF PROFESSIONAL ROLES.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Darba tēma ir “Farmaceita un farmaceita asistenta profesionālās darbības lomu nodalīšana farmaceitiskās aprūpes praksē aptiekā”. Aptieka ir viena no pieejamākām vietām sabiedrībai primārās veselības aprūpes ietvaros. Speciālistiem, kuri strādā aptiekā, ir pienākums nodrošināt pilnīgu un drošu farmaceitisko aprūpi. Lai to varētu īstenot, farmaceitiskajai aprūpei aptiekā jāatbilst aktuālajiem profesionālajiem izaicinājumiem un ir jābūt skaidri nodalītiem pienākumiem starp farmaceitu un farmaceita asistentu. Pētījuma mērķis ir izpētīt un noteikt farmaceita un farmaceita asistenta profesionālās darbības lomu nodalījumu farmaceitiskās aprūpes praksē aptiekā un sniegt priekšlikumus situācijas pilnveidošanai Latvijā. Lai sasniegtu mērķi, pētījumam tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: noskaidrot farmaceita un farmaceita asistenta lomu teorētisko ietvaru, starptautisko normatīvo regulējumu un praksi Eiropā, noskaidrot farmaceita un farmaceita asistenta lomas regulējumu un īstenošanu Latvijā, noskaidrot farmaceitu un farmaceita asistentu viedokli par profesionālās darbības lomu attīstību Latvijā un izstrādāt rekomendācijas farmaceita un farmaceita asistenta lomu sadalījumam Latvijā. Darba uzdevumu izpētei tika izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes: veiktas 4 ekspertu intervijas, kā arī tika izmantota aptaujas anketa. Pētījumā tika sasniegts izvirzītais mērķis un tika secināts, ka farmaceita un farmaceita asistenta loma jāskatās kontekstā ar aptiekas vadības procesiem, zāļu un citu veselības aprūpes preču izsniegšanu, klientu konsultēšanu, zāļu izgatavošanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Latvijā nepieciešams pilnveidot normatīvo regulējumu attiecībā uz farmaceita asistenta profesionālajiem pienākumiem, kā arī papildināt farmaceita asistenta profesijas standartā noteikto attiecība uz profesionālās darbības detalizāciju, tajā skaitā attiecībā uz pienākumiem sadarbībā ar farmaceitu. Pētījums atspoguļo farmaceitu un farmaceita asistentu dažādo izpratni par farmaceitiskās darbības uzraudzības definīciju un citiem reglamentējošiem aspektiem. Farmaceita asistenti aptiekā nereti veic uzdevumus ārpus savas kompetences ietvara un neizprot farmaceita palīdzības nozīmi. Farmaceita asistenti, salīdzinot ar farmaceitiem, augstāk vērtē savu kompetenci attiecībā uz profesionālajiem pienākumiem aptiekā, kas ir saistīti ar aptiekas vadīšanu, zāļu izsniegšanu, klientu konsultēšanu, zāļu gatavošanu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Kā galvenos farmaceitiskās darbības profesionālo lomu sadalījuma uzlabošanas virzienus autore izvirza normatīvo aktu pilnveidošanu, pastiprinātu farmaceitiskās aprūpes kvalitātes kontroli kā arī speciālistu uzmanības vēršanu uz personīgo līdzatbildību farmaceitiskās aprūpes veikšanā.
The topic of the master thesis is “Separation of the roles of a pharmacist and a pharmacist's assistant in the practice of pharmaceutical care in a pharmacy”. Pharmacy is one of the most accessible places to the public within the framework of primary health care. Specialists working in a pharmacy have a duty to provide complete and safe pharmaceutical care. To achieve this, pharmaceutical care in a pharmacy must meet current professional challenges and there must be a clear division of responsibilities between pharmacist and pharmacist's assistant. The aim of the research is to study and determine the division of roles of the professional activity of a pharmacist and a pharmacist's assistant in the practice of pharmaceutical care in a pharmacy and to provide proposals for the improvement of the situation in Latvia. To achieve this goal, the following tasks were set for the study: understand and define the theoretical framework of the roles of pharmacist and pharmacist's assistant, analyze international normative regulation and practice in Europe, find out the regulation and implementation of the roles of pharmacist and pharmacist's assistant in Latvia, find out the opinion of pharmacists and pharmacist’s assistants about the evolution of their roles in Latvia, and develop recommendations for the division of the roles of pharmacist and pharmacist's assistant in Latvia. Qualitative and quantitative research methods were used to research the tasks: 4 expert interviews were conducted, and a questionnaire was used. The study achieved the set goal and concluded that the role of a pharmacist and a pharmacist's assistant should be seen in the context of pharmacy management processes, dispensing medicines and other health care products, consulting clients, manufacturing medicines, and promoting a healthy lifestyle. It is necessary to improve the regulatory framework in Latvia regarding the professional duties of a pharmacist's assistant, as well as to supplement the professional standard of pharmacist's assistant with regard to the details of professional activity, including the duties in cooperation with a pharmacist. The study reflects the disparity in understanding between pharmacists and pharmacist’s assistants regarding the definition of pharmaceutical supervision and other regulatory aspects. Pharmacist’s assistants often perform tasks which are outside their competence and do not recognize the importance of pharmacist’s assistance. Pharmacist’s assistants, when compared to pharmacists, tend to overestimate their competence in relation to the professional responsibilities of a pharmacy, which are related to running a pharmacy, dispensing medicines, advising customers, preparing medicines, and promoting a healthy lifestyle. The author puts forward the improvement of normative regulation, enhanced quality control of pharmaceutical care, as well as drawing the attention of specialists to personal co-responsibility in the performance of pharmaceutical
Description: Veselības vadība
Health management
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.