Title: Pacientu medicīniskās pārvešanas nodrošināšana un tās uzlabošanas iespējas Latvijā.
Other Titles: Provision of medical transfer of patients and possibilities of its improvement in Latvia
Authors: Daiga Behmane
Baiba Miķīte
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: Neatliekamā medicīniskā palīdzība;neatliekamās palīdzības dienests;pacientu medicīniskā pārvešana;slimnīcu sadarbības teritorijas;Ambulance;emergency medical services;medical transfer of patients;hospital cooperation areas
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Autore maģistra darbā ir apskatījusi pacientu medicīniskās pārvešanas nodrošināšanu un tās uzlabošanas iespējas Latvijā. Darba mērķis ir noskaidrot pacientu medicīniskās pārvešanas organizāciju, to ietekmējošos faktorus un izstrādāt priekšlikumus Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienesta sniegto pakalpojumu optimizācijai Latvijā. Balstoties uz literatūras avotiem, autore apskatījusi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas modeļus, pakalpojumu organizāciju kaimiņvalstīs un normatīvo regulējumu Latvijā. Autore izvērtējusi datus par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta veiktajām pacientu medicīniskajām pārvešanām 3 gadu periodā un apkopojusi informāciju par citiem pārvešanas pakalpojumu sniedzējiem. Pētījuma rezultātā autore secina, ka, neskatoties uz labi organizēto neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu, ir iespējams uzlabot pakalpojumu pieejamību, optimizējot pacientu medicīnisko pārvešanu organizāciju. Autore aprēķinājusi, ka NMP iespējams samazināt pacientu medicīniskās pārvešanas par 1452 gadījumiem gadā, tādējādi ietaupot 77 827,20 EUR, ko iespējams novirzīt citu NMP prioritāro pasākumu segšanai. Darba noslēgumā autore izstrādājusi priekšlikumus gan normatīvo aktu precizēšanai, gan medicīnisko pārvadājumu sistēmas pilnveidošanai. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām ar apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un 7 pielikumiem. Kopējais darba apjoms 87 lappuses
In the master’s thesis, the author has examined the provision of medical transfer of patients and the possibilities of its improvement in Latvia. The aim of the work is to find out the organisation of medical transfer of patients, the factors influencing it and to develop proposals for the optimisation of the services provided by the Emergency Medical Service in Latvia. Based on literature sources, the author has reviewed the models of providing emergency medical care, the organisation of services in neighbouring countries and the regulatory framework in Latvia. The author has evaluated the data on medical transfers of patients performed by the Emergency Medical Service during a period of 3 years and collected information on other providers of transfer services. As a result of the study, the author concludes that, despite the well-organised work of the emergency medical service, it is possible to improve the availability of services by optimizing the organisation of patient medical transfers. The author has estimated that it is possible to reduce the number of medical transfers of patients by 1452 cases per year, thereby saving EUR 77 827, 20 which can be channelled to other EMS priority actions. At the end of the work, the author has developed proposals for both the clarification of regulatory enactments and the improvement of the medical transportation system. The work consists of an introduction, 5 chapters with sub-chapters, conclusions and proposals, a list of authorities and sources used and 7 annexes. The total work volume is 87 pages.
Description: Veselības vadība
Health management
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.