Title: Tehnisko palīglīdzekļu lietotāju apmierinātība ar saņemto pakalpojumu un tās noteicošie faktori Latvijā.
Other Titles: Satisfaction of users with assistive technology service delivery and its determining factors in Latvia
Authors: Daiga Behmane
Rūta Dimanta
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: tehniskie palīglīdzekļi;tehnisko palīglīdzekļu sistēma;veselības aprūpe;pacientu apmierinātība;technical aids;technical aid system;health care;patient satisfaction
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz aktuālajām zinātniskajām atziņām un starptautiskajām vadlīnijām veselības aprūpes nodrošināšanā, aplūkot tehnisko palīglīdzekļu sistēmu Latvijā, noteikt kādi faktori nosaka TPL lietotāju apmierinātību ar saņemto pakalpojumu, un noskaidrot tehnisko palīglīdzekļu lietotāju apmierinātību ar saņemto pakalpojumu, kā arī noteikt nepieciešamos TPL pakalpojuma uzlabošanas virzienus Latvijā. Maģistra darba pirmajā nodaļā pētīti tehnisko palīglīdzekļu teorētiskie modeļi, pakalpojuma struktūra un raksturojošie faktori. Aplūkotas TPL pakalpojumu novērtēšanas konceptuālās pieejas un starptautiski pielietotie novērtēšanas instrumenti. Autore veikusi apmierinātības mērīšanas instrumenta izvēli un adaptāciju Latvijas situācijai. Maģistra darba otrajā nodaļā pētīta TPL pakalpojuma nodrošināšana Latvijā, pakalpojuma nodrošināšanas procesi un galvenās problēmas. Autore noteikusi tos indikatorus, kuri raksturo TPL pakalpojuma lietotāju apmierinātību ar saņemto pakalpojumu. Maģistra darba trešajā daļā sniegti TPL lietotāju apmierinātības empīriskā pētījuma datu analīzes rezultāti. TPL lietotāju apmierinātības noskaidrošanai autore adaptējusi starptautiski aprobētu pētījuma instrumentu. Atspoguļoti TPL pakalpojuma lietotāju anketēšanas rezultāti un ekspertu viedoklis. Maģistra darba ceturtajā daļā autore sasaistījusi sava pētījuma rezultātus ar teoriju un izvirzījusi un atspoguļojusi nepieciešamos TPL pakalpojuma uzlabošanas virzienus Latvijā. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā, sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba saturs izklāstīts 71 lappusē, ilustrēts ar 21 attēliem un 3 tabulām. Literatūras sarakstā iekļautas 57 literatūras vienības. Darbam ir 4 pielikumi.
The aim of the master’s thesis, based on scientific findings and international guidelines in the provision of health care, is to explore the system of Assistive Technologies (AT) in Latvia, find out what factors determine AT users' satisfaction with the service and how the AT users' satisfaction is researched, as well as define the directions for improvement of AT services in Latvia. The first chapter of the master’s thesis studies the theoretical models of Assistive Technologies, the structure of the service, and the characterizing factors. Conceptual approaches to the evaluation of AT services and internationally used evaluation tools are considered. The author has chosen an instrument for the measurement of satisfaction. The second chapter of the master’s thesis studies the provision of AT services in Latvia, the processes of service provision, and the main problems. The author has determined the indicators with which to study the satisfaction of users of AT services. The third chapter of the master’s thesis presents the results of the data analysis of the empirical survey of the AT users’ satisfaction. To find out the satisfaction of AT users, the author has adapted research instruments. The results of surveying AT service users are presented. In the fourth chapter of the master's thesis, the author links the results of her research with theory and reflects the necessary directions of service improvement in Latvia. The master’s thesis is written in Latvian, consists of an introduction, four chapters, conclusions, and proposals. The content of the work is presented on 71 pages, illustrated with 21 figures and 3 tables. The bibliography includes 57 literature items. The work has 4 appendices.
Description: Veselības vadība
Health management
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.