Title: Psihiskās veselības aprūpe nākotnē: RPNC attīstība ambulatorās aprūpes kontekstā.
Other Titles: Future mental health care: RPNC in the context of outpatient care development
Authors: Iveta Ludviga
Anita Daiga Vilcāne
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: psihiskās veselības aprūpe;mental health care
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Maģistra darbā ir pētīta psihiskās veselības aprūpe nākotnē – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC) attīstība ambulatorās aprūpes kontekstā. Psihiskās veselības ambulatorie centri nākotnē lielā mērā aizstās psihiatriskās slimnīcas, lai veicinātu un attīstītu koordinēto psihiskās veselības aprūpi. Latvijā virzība uz sabiedrības psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem ir bijusi lēna, tās iedzīvotājiem ir sliktāki psihiskās veselības rādītāji nekā vidējiem iedzīvotājiem Eiropā. Psihiskās veselības aprūpe pārsvarā koncentrējas uz stacionāro aprūpi, kaut arī veselības nozares nostādnes paredz ambulatoro pakalpojumu attīstību. Likumdevēja mērķis ir samazināt stacionāro pakalpojumu un veicināt ambulatoro pakalpojumu klāstu, kas paredz pacienta aprūpes vispusīgumu un sadarbību starp ambulatorajiem konsultāciju centriem, primāro aprūpi, dienas un stacionāra nodaļām, citiem neatliekamās palīdzības centriem. Psihiskās veselības ambulatorā centra mērķis ir uzlabot piekļuvi šāda veida aprūpei. Pētījuma mērķis ir izvērtēt RPNC attīstības potenciālu, kas vērsts uz ambulatoro pakalpojumu attīstību un ārstniecības vides modernizēšanu. Izteiktie galvenie secinājumi norāda, ka RPNC ir visi priekšnosacījumi, lai īstenotu psihiskās veselības aprūpes pārmaiņas, kas vērstas uz mūsdienīgas ambulatorās aprūpes attīstību. Pakalpojuma kvalitāte ir uzņēmuma prioritāte, jo RPNC ar savu darbību mazina aizspriedumus un diskriminējošu attieksmi un rada motivāciju izmantot piedāvātos pakalpojumus. RPNC virzās no stacionārās aprūpes uz ambulatoro veselības aprūpi, jo ir pacientu pieprasījums pēc multiprofesionālām speciālistu komandām aprūpes pakalpojumos. Savukārt zemais novērtējums pakalpojuma nodrošināšanai, liecina par neatbilstošu esošo infrastruktūru pacientu vajadzībām. RPNC esošā infrastruktūra ir jāuzlabo gan pacientiem, gan uzņēmuma darbiniekiem, jo infrastruktūrai un arhitektūrai psihiskā veselībā ir milzīga nozīme. Bet, lai veicinātu uzņēmuma attīstību un plānošanas procesu, RPNC ir nepieciešams vairāk iesaistīt uzņēmuma darbiniekus, un ir jāveicina komandas saliedētība.
The future of mental health care has been studied in the master's thesis - the development of RPNC in the context of outpatient care. In the future, outpatient mental health centers will largely replace psychiatric hospitals to promote and develop coordinated mental health care. In Latvia, the progress towards public mental health care services has been slow; its population has worse mental health indicators than the average population in Europe. Mental health care is mainly focused on inpatient care, although the health sector policy provides for the development of outpatient services. The aim of the legislator is to reduce inpatient services and promote the range of outpatient services, which provides for the comprehensiveness of patient care and cooperation between outpatient counseling centers, primary care, day and inpatient wards, and other emergency centers. The aim of the outpatient mental health center is to improve access to this type of care. The aim of the study is to evaluate the development potential of RPNC, which is aimed at the development of outpatient services and modernization of the treatment environment. The main conclusions are that RPNC has all prerequisites for the implementation of mental health care changes aimed at the development of modern outpatient care. Quality of service is the priority for the company, as RPNC reduces prejudice and discriminatory attitude and creates motivation to use the offered services. RPNC is moving from inpatient to outpatient care due to patient demand for multi-professional teams of specialists in care services. On the other hand, the low evaluation for the provision of the service indicates that the existing infrastructure does not meet the needs of patients. The existing infrastructure at RPNC needs to be improved for both patients and company staff, as infrastructure and architecture play a huge role in mental health. But to facilitate the company's development and planning process, RPNC needs to involve the company's employees more, and team cohesion must be promoted.
Description: Veselības vadība
Health management
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.