Title: Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku un pārvaldnieku tiesības un pienākumi, apdrošināšanas gadījumam.
Other Titles: Rights and obligations of apartment owners and managersin case of insurance
Authors: Inga Kudeikina
Elīna Kreicberga
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana;Multi-apartment residental house management
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Anotācija Maģistra darba tēma ir “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieka kompetence dzīvojamo māju pārvaldīšanā”. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas no apsaimniekošanas un pārvaldīšanas viedokļa ir visai atšķirīgas. Latvijas dzīvojamais fonds sastāv no denacionalizētām un privatizētām mājām, daudzdzīvokļu īres namiem, ir daļēji privatizētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Dzīvojamais fonds sastāv arī no pašvaldību vai valsts īpašumā paliekošām tā saucamajām “sociālām mājām”. Ņemot vērā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumtiesību atšķirīgos veidus, atšķirīgi norit arī šo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana. Darba mērķi ir izpētīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieka tiesības un pienākumus, noskaidrot problēmas un nepilnības, kas dod atšķirīgas pārvaldnieka darbības atbildības robežas, piedāvājot tiesiskā regulējuma pilnveidošanas iespējas. Izmantoto avotu sarakstā pavisam ir 64 avoti, no tiem darbā izmantotie 16 normatīvie akti. Tāpat izmantoto avotu sarakstā atspoguļoti 20 prakses materiāli tiesu pieņemto nolēmumu veidos, kā arī izmantoti 19 interneta resursi. Maģistra darba apjoms 73 lapas. Tas izstrādāts latviešu valodā.
Annotation Master’s thesis is “Competence of a multi-apartment residential house manager in residential house management”. Apartment houses are quite different from the point of view of management and administration. The Latvian housing stock consists of denationalized and privatized houses, apartment rental houses, and semi-privatized apartment houses. The housing stock also consists of so-called "social houses" that remain in municipal or state ownership. Taking into account , apartment houses of different ownership forms, conducted differently in this house management and administration. The aim of the work is to study the rights and obligations of the manager of multi-apartment residential buildings, to clarify problems and shortcomings, which gives different limits of the manager's responsibility, suggesting opportunities for the regulatory improvement in law. The list of the source used consists of 64 sources, of which 16 regulatory enactments used in the work. Also, in list of sources is shown 20 practice materials in the form of court decisions, as well as 19 internet sources. Master’s thesis ir 73 pages long and is written in latvian language.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.