Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLīga Ēriksone-
dc.contributor.authorOlga Andrejeva-
dc.contributor.otherLiepājas filiālelv-LV
dc.contributor.otherLiepāja branchen-UK
dc.date.accessioned2021-01-29T22:04:09Z-
dc.date.available2021-01-29T22:04:09Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/3341-
dc.descriptionVeselības sporta speciālistslv-LV
dc.descriptionHealth Sport Specialisten-UK
dc.descriptionIzglītība, pedagoģija un sportslv-LV
dc.descriptionEducation, Pedagogy and Sportsen-UK
dc.description.abstractOlgas Andrejevas Kvalifikācijas darba tēma “Veselības vingrošanas iedarbības izvērtējums hroniskas kāju vēnu mazspējas profilaksē” tika izstrādāts ar mērķi izvērtēt veselības vingrošanas iedarbību hroniskas kāju vēnu mazspējas profilaksē. Pētījuma ietvaros tika izvirzīts pētījuma jautājums - Kāda ir veselības vingrošanas iedarbība hroniskas kāju vēnu mazspējas profilaksē? Mūsdienās hroniska vēnu slimība (turpmāk tekstā HVS) ir izplatīts stāvoklis, kuram ir tendence pasliktināties līdz ar vecumu (Ercan S, 2019). Šī slimība izteikti ietekmē dzīves kvalitāti. Slimībai progresējot, simptomu klāsts no kāju sāpēm un tirpšanas paplašinās līdz izteikti varikozām vēnām, tūskām un čūlām. Cilvēkam ar HVS dzīves kvalitāte ir būtiski samazināta, kamēr slimība nav tālu progresējusi, ir iespējams apturēt tās attīstību ar neinvazīviem, preventīviem pasākumiem, piemēram, ārstniecisku vingrošanu. Visiem, kas slimo ar HVS jāpielāgo savs dzīvesveids atbilstoši slimības klīniskajam smagumam. Uzlabojot venozo asinsriti un asiņu atgriešanos no apakšējām ekstremitātēm var tikt uzlabota arī slimnieka pašsajūta. Efektīva metode venozā sūkņa darbības nodrošināšanai ir fiziskās aktivitātes – veselības vingrošana (Caggiati et.al., 2018). Kvantitatīva, salīdzinoša šķērsgriezuma pētījuma ietvaros, piedalījās divdesmit pētījuma dalībnieki (n=20), kas tika atlasīti dalībai pētījumā, atbilstoši iekļaušanas kritērijiem. Dalībnieki mēneša garumā vingroja katru vakaru 30 min, pēc iepriekš izstrādātas autores vingrojumu programmas Vienas grupas dalībnieki vingroja patstāvīgi, otras – trenera vadībā. Dalībnieki tika anketēti pirms un pēc vingrinājuma kursa. Informācija tika fiksēta anonīmā aptaujā, apkopota un statistiski analizēta. Vingrinājumu kompleksa izpilde ir devusi pozitīvus rezultātus. Kopumā sūdzību izteiktība ir mazinājusies par 1,06 ballēm, jeb 17,7%. Subjektīvais vēnu veselības stāvoklis ir labojies par 20,65%. Labāki rezultāti ir vērojami dalībniekiem, kas pildīja vingrinājumus trenera vadībā. Rezultāti ir praktiski pielietojami, izglītojot studējošos, pacientus un arī populāciju kopumā. Veselības vingrošana uzlabo HVS slimnieka stāvokli, pierādījumos balstītie atzinumi tiek izmantoti zinātnē un speciālistu praksē. Secinājumi: Vingrošana uzlabo subjektīvu HVS slimnieku stāvokli. Trenera vadībā pildītie vingrinājumi dod labāku pozitīvu rezultātu.lv-LV
dc.description.abstractOlga Andrejeva's qualification work topic “Evaluation of the effect of health exercise in the prevention of chronic leg vein failure” was developed with the aim to evaluate the effect of health exercise in the prevention of chronic leg vein failure. As part of the research, the research question was asked - What is the effect of health exercise in the prevention of chronic leg vein failure? Today, chronic venous disease (HVD) is a common condition that tends to worsen with age (Ercan S, 2019). This disease significantly affects the quality of life. As the disease progresses, the range of symptoms ranges from leg pain and tingling to markedly varicose veins, edema and ulcers. In a person with HVD, the quality of life is significantly reduced until the disease has progressed far, it is possible to stop its development with non-invasive, preventive measures, such as therapeutic exercise. Everyone with HVD should adjust their lifestyle to the clinical severity of the disease. Improving venous circulation and the return of blood from the lower extremities can also improve the patient's well-being. An effective method to ensure the operation of the venous pump is physical activity - health gymnastics (Caggiati et.al., 2018). Twenty study participants (n = 20) participated in a quantitative, comparative cross-sectional study and were selected for inclusion in the study according to inclusion criteria. The participants exercised for 30 minutes every evening for a month, according to the author's previously developed exercise program. The participants of one group exercised independently, the other - under the guidance of a trainer. Participants were surveyed before and after the exercise course. The information was recorded in an anonymous survey, collected and statistically analyzed. Execution of the set of exercises has given positive results. In general, the severity of complaints has decreased by 1.05 points or 17.5%. Subjective venous health has improved by 30%. Better results are observed for participants who performed exercises under the guidance of a coach. The results are practically applicable in educating students, patients and also the population as a whole. Health gymnastics improves the condition of the HVD patient, evidence-based opinions are used in science and specialist practice. Conclusions: Exercise improves the subjective condition of HVD patients. Exercises performed under the guidance of a coach give a better positive result.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess-
dc.subjecthronsika vēnu slimībalv-LV
dc.subjectvarikozas vēnaslv-LV
dc.subjectprevencijalv-LV
dc.subjectfiziskās aktivitāteslv-LV
dc.subjectapakšstilba muskuļu sūkņa funkcija.lv-LV
dc.subjectchronic chronic vein diseaseen-UK
dc.subjectvaricose veinsen-UK
dc.subjectpreventionen-UK
dc.subjectphysical activityen-UK
dc.subjectcalf muscle pump function.en-UK
dc.titleVeselības vingrošanas iedarbības izvērtējums hroniskas kāju vēnu mazspējas profilaksēlv-LV
dc.title.alternativeEvaluation of the Effect of Health Gymnastics in the Prevention of Chronic Leg Failureen-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.