Title: Fizisko aktivitāšu paradumi garīgās veselības aprūpē strādājošām māsām
Other Titles: Physical Activity Habits of Nurses Working in Mental Health Care
Authors: Līga Ēriksone
Inga Lozova
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: fiziskās aktivitātes;veselība;kustība;māsa;vingrinājumi.;physical activity;health;movement;nurse;exercising.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Kvalifikācijas darba autore Inga Lozova Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles studija programmas “ Veselības sporta speciālists “ 3.kursa studente veica pētījumu par tēmu “Fizisko aktivitāšu paradumi garīgās veselības aprūpē strādājošām māsām”. Pētījuma mērķis ir izpētīt fizisko aktivitāšu paradumus garīgās veselības aprūpē strādājošām māsām. Izvirzītais pētījuma jautājums ir: Kādi ir fizisko aktivitāšu paradumi garīgās veselības aprūpē strādājošām māsām? Fiziskā pasivitāte tiek identificēta kā ceturtais vadošais globālās mirstības riska faktors. Fiziskās bezdarbības līmenis daudzās valstīs paaugstinās, un tas nopietni ietekmē neinfekciozo slimību izplatību un vispārējo iedzīvotāju veselību visā pasaulē (WHO, 2010 ). Māsas bieži vien strādā vairāk nekā vienu darba slodzi, ir pastāvīgā emocionālās spriedzes stāvoklī, fiziskā un psihiskā nogurumā. Profesionālās dzīves kvalitātes negatīvo psihosociālo aspektu dēļ māsu darbs var kļūt mazāk produktīvs ( Circenis, 2013 ). Pārslodzi māsas darbā var mazināt veicot profilakses pasākumus kā piemēram pievērst uzmanību savam fiziskās, garīgās un emocionālās veselības stāvoklim, lai pasargātu sevi no saslimšanas, depresijas vai apātijas un nodarbojoties ar vingrinājumiem, piemēram, jogu, pastaigām, skriešanu, pārgājieniem vai peldēšanu, lai organismā atbrīvotu endorfīnus, kas var stimulēt un uzlabot garastāvokli ( Eastern Illinois university, 2019 ). Pasaulē ir veikti dažādi pētījumi par māsu fiziskajām aktivitātēm, bet Latvijā šādu pētījumu praktiski nav. Tā kā pētījuma autore pati strādā garīgās veselības aprūpē, tad radās interese šo tēmu izpētīt vairāk un saprast, cik daudz māsu ikdienā nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, vai tas ir pietiekami, kā arī būs iespēja, pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem veidot ieteikumus atbilstošam fizisko aktivitāšu plānam garīgās veselības aprūpē strādājošām māsām. Pētījumā piedalījās 230 garīgās veselības aprūpē strādājošas māsas. Darba autore sagatavoja un izdalīja anketas garīgās veselības aprūpē strādājošām māsām A ārstniecības iestādē. Lai būtu iespēja savākt nepieciešamo, izlasē noteikto garīgās veselības aprūpē strādājošo māsu, tad anketa tika izveidota arī elektroniskā formā, vietnē Visidati.lv un elektroniskā saite tika nosūtīta uz B, C, D un E ārstniecības iestādēm attālākos Latvijas reģionos. Pētījuma rezultāti parāda, ka vairākums aptaujāto garīgās veselības aprūpē strādājošo māsu ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas līdz vienai reizei nedēļā un vienai fiziskās aktivitātes reizei velta līdz vienai stundai. Kā fiziskās aktivitātes veidu māsas pārsvarā izvēlas garākas pastaigas, riteņbraukšanu un mājas/dārza darbus. Atslēgvārdi : fiziskās aktivitātes, veselība , kustība, māsa, vingrinājumi.
The author of the qualification paper Inga Lozova, 3rd year student of the study program “Health Sport Specialist” at Liepaja branch of Rīga Stradiņš University, carried out a study on the topic “Physical activity habits of nurses working in mental health care”. The aim of the study is to investigate the physical activity habits of nurses working in mental health care. The research question is as follows: What are the physical activity habits of nurses working in mental health care? Physical inactivity has been identified as the fourth leading risk factor for global mortality. The level of physical inactivity is rising in many countries, and it has a serious effect on the spread of noncommunicable diseases and the overall health of the worldwide population (WHO, 2010). Nurses often work more than one workload, are under constant emotional stress, experience physical and mental fatigue. Due to the negative psychosocial aspects of the quality of their professional life, the work of nurses may become less productive (Circenis, 2013). Overworking of nurses can be lessened by taking preventive measures such as paying attention to their physical, mental and emotional health to protect themselves from illnesses, depression or apathy, and by participating in physical activities such as yoga, walking, running, hiking or swimming in order to release endorphins into the body that can stimulate and improve mood (Eastern Illinois University, 2019). Various studies have been conducted globally on the physical activities of nurses, but there are no such studies in Latvia. Since the author of the study herself works in mental health care, she became interested in researching this topic and understanding how many nurses engage in physical activity on a daily basis and whether it is enough, and she will be able to make recommendations for an appropriate physical activity plan for mental health nurses. 230 nurses working in mental health care participated in the study. The author prepared and distributed questionnaires for nurses working in mental health care in Medical Institution A. In order to reach the necessary selected mental health care nurses, the questionnaire was also created in electronic form on the website Visidati.lv and the electronic link was sent to Medical Institutions B, C, D and E in remote regions of Latvia. Results of the study show that the majority of the surveyed nurses working in mental health care engage in physical activities up to once a week and spend up to one hour on one physical activity. Nurses mostly choose longer walks, cycling and home/garden chores as the form of physical activity. Keywords: physical activity, health, movement, nurse, exercising.
Description: Veselības sporta speciālists
Health Sport Specialist
Izglītība, pedagoģija un sports
Education, Pedagogy and Sports
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ingas Lozovas apliecinajums.pdfNoslēguma darba pielikums108.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Anketa_Inga Lozova .pdfNoslēguma darba pielikums208.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
RSU Ētikas komitejas lēmums.jpgNoslēguma darba pielikums301.03 kBJPEGView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Liepajas_filiale_LFRFV_2020_Inga_Lozova_008775.pdfKvalifikācijas darbs1.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.