Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUģis Ciematnieks-
dc.contributor.authorJūlija Smirnova-
dc.contributor.otherSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Public Health and Social Welfareen-UK
dc.date.accessioned2021-01-27T14:42:19Z-
dc.date.available2021-01-27T14:42:19Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/3274-
dc.descriptionVeselības sporta speciālistslv-LV
dc.descriptionHealth care sports specialisten-UK
dc.descriptionIzglītība, pedagoģija un sportslv-LV
dc.descriptionEducation, Pedagogy and Sportsen-UK
dc.description.abstractPētījuma ietvaros mērķis bija izpētīt virssvara un aptaukošanās korekcijas sievietēm pēc dzemdībām mājas apstākļos ar uzturu un fiziskām aktivitātēm. Kvalifikācijas darba pētījuma ietvaros veicu praktisko eksperimentu aprobežojošās apstākļos, kad nav iespējas apmeklēt sporta zāli un citas sporta aktivitātes ārpus mājas arī nav pieejamas, kas šobrīd ir aktuāls jautājums. Sievietēm pēc dzemdībām bieži vien ir liekais svars un neestētiskās ķermeņa kompozīcijas izmaiņas it īpaši ķermeņa problēmzonās, kas nelabvēlīgi ietekmē sievietes apmierinātību ar sevi. Dažas sievietes izjūt nelielu nomāktību, bet citas cieš no pēcdzemdību depresijas. Pētījumam izvirzītā hipotēze: kombinējot uzturu ar fiziskām aktivitātēm būs iespējams vairāk uzlābot fizisko sagatavotību un antropometriskajiem rādītājus mājas apstākļos pēcdzemdību periodā. Sports kā atveseļošanas palīgrīks no grūta laika perioda sievietēm. Katra pētījuma dalībniece piedalījās brīvprātīgi ka arī bija iespēja brīvprātīgi izslēgties no pētījuma jebkurā brīdī. Pētījuma eksperimentālai daļai tika atlasīta divdesmit viena dalībniece ar lieko svaru. Dalībnieces atkarībā no pētījuma uzdevuma, tika sadalītas trīs grupās. Divas grupas, izņemot kontrolgrupu, astoņu nedēļu garumā piecas reizes nedēļā trenējās mājas apstākļos pēc speciāli izstrādātās treniņu metodikas un plāna, veica atskaites reizi divās nedēļās, sniedzot antropometriskus rādītājus. Treša grupa (kontrolgrupa) saņēma ieteikumus tikai uztura plānam bez speciālās fiziskās aktivitātēs. Visu nepieciešamo inventāru katra dalībniece nodrošināja patstavīgi. Treniņu laiku noteica pašas. Pētījums tika veikts attālināti, katrās dalībnieces mājas apstākļos, izpildot pētījuma uzdevumus. Treniņu plāns, uzdevumi un uztura plāna ieteikumi tika sniegti individuāli katrai dalībniecei, balstoties uz individuālajām antropometriskajiem rādītājiem un orientējoties uz katras dalībnieces veselības stāvokli. Pētījuma norises laikā četras dalībnieces izslēdzās no eksperimenta brīvprātīgi. Pēc pētījuma desmit dalībniecēm (59%) ir novērojama pozitīva dināmika (ķermeņa svara, apkārtmēru un ĶMI samazināšana) atšķirībā no kontrolgrupas, kam ķermeņa antropometriski rādītāji palika nemainīgi vai ir novērojama pat negatīvā dinamika (ķermeņa svara pieaugums). Balstoties uz iegūtiem rezultātiem, varu secināt ka pētījuma hipotēze “kombinējot uzturu ar fiziskām aktivitātēm būs iespējams vairāk uzlabot fizisko sagatavotību un antropometriskajiem rādītājus mājas apstākļos pēcdzemdību periodā” apstiprinājās.lv-LV
dc.description.abstractThe aim of the thesis was to investigate the correction of overweight and obesity in women after childbirth at home with diet and physical activity. Within the framework of the qualification work research, I performed a practical experiment in restrictive conditions, when it is not possible to visit the gym and other sports activities outside the home are also not available, which is a topical issue at the moment. Women after childbirth are often overweight and have aesthetic changes in body composition, especially in problem areas of the body, which adversely affect a woman's self-satisfaction. Some women experience mild depression, while others suffer from postpartum depression. Hypothesis put forward for the study: by combining diet with physical activities, it will be possible to further improve physical fitness and anthropometric indicators at home in the postpartum period. Sport as a recovery aid for women from tough times. Each research participant participated voluntarily and also had the opportunity to voluntarily withdraw from the study at any time. Twenty-one overweight participants were selected for the experimental part of the thesis. Participants were divided into three groups depending on the task of the study. Two groups, except for the control group, trained at home five times a week for eight weeks according to a specially developed training methodology and plan, performed reports every two weeks, providing anthropometric indicators. The third group (control group) received recommendations only for a diet plan without special physical activities. All necessary equipment was provided by each participant independently. The training time was determined by themselves. The research was performed remotely, at the home of each participant, performing the research tasks. The training plan, tasks and diet plan recommendations were provided individually for each participant, based on individual anthropometric indicators and focusing on each participant's health status. During the research, four participants voluntarily dropped out of the experiment. After the study, ten participants (59%) showed positive dynamics (reduction of body weight, girth and BMI) in contrast to the control group, whose body anthropometric parameters remained unchanged or even negative dynamics (weight gain). Based on the obtained results, I can conclude that the hypothesis of the thesis "by combining diet with physical activity will be able to further improve physical fitness and anthropometric indicators at home in the postpartum period" was confirmed.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectaptaukošanāslv-LV
dc.subjectliekā svara korekcijaslv-LV
dc.subjectpēcdzemdību depresijalv-LV
dc.subjectpareizs uzturslv-LV
dc.subjectpēcdzemdību rehabilitācijalv-LV
dc.subjectfiziskās aktivitāteslv-LV
dc.subjectcardiolv-LV
dc.subjecttreniņi mājāslv-LV
dc.subjectobesityen-UK
dc.subjectoverweight correctionen-UK
dc.subjectpostpartum depressionen-UK
dc.subjectnutritionen-UK
dc.subjectpostpartum rehabilitationen-UK
dc.subjectphysical activityen-UK
dc.subjectcardioen-UK
dc.subjectworkouts at homeen-UK
dc.titleVirssvara un aptaukošanās korekcijas sievietēm pēc dzemdībām mājas apstākļos ar uzturu un fiziskajām aktivitātēm.lv-LV
dc.title.alternativeOverweight and women obesity corrections during postpartum period with physical activityand healthy meal plan at home.en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.