Title: Sporta stundu ietekme uz indivīda fiziskajām aktivitātēm pieaugušo dzīves periodā.
Other Titles: Physical education influence/ affects on physical activity in adulthood.
Authors: Kristīne Kraukle
Paula Dergunova
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: Atslēgas vārdi: sporta stundas;fiziskā aktivitāte;skolēni;pieaugušais;Keywords: physical education;physical activity;students;adult
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Kvalifikācijas darbs “Sporta stundu ietekme uz indivīda fiziskajām aktivitātēm pieaugušo dzīves periodā” aplūko, kāda nozīme ir bērnība un pusaudžu gados veiktajām aktivitātēm turpmākajos dzīves posmos. Sporta stundas mērķis ir izglītot un veicināt skolēnu patstāvīgo darbu gan stundā, gan mājās. Sporta stundās skolēniem ir jāiegūst zināšanas, jāmācās un jāpilnveido savas prasmes, izmantojot dažādas mācību metodes, darba organizēšanas formas un daudzveidīgus vingrojumus un vingrinājumus. Kvalifikācijas darbā, aptaujājot respondentus, tiek noskaidrots, kuras funkcijas sporta stundās skolā netiek pilnvērtīgi īstenotas, kā arī kādu ietekmi tas atstāj uz indivīda fizisko aktivitāti pieaugušo dzīves periodā. Balstoties uz apkopotajiem rezultātiem, ir secināts, ka sporta stundas sniedz nepilnīgas zināšanas un prasmes, lai indivīds spētu būt fiziski aktīvs pieaugušajā dzīves periodā. Sporta stundas ir devušas pozitīvu ieguldījumu tiem respondentiem, kuri papildus obligātajām sporta stundām apmeklēja treniņus vai sporta pulciņus. Tādējādi izdevies sasniegt nepieciešamo rezultātu – saglabāt savu fizisko aktivitāti pieaugušo dzīves periodā, apzinoties tās nepieciešamību. Pētījums ir vērtīgs treneriem un sporta skolotājiem, lai izprastu kādi faktori sporta stundās skolā būtiski ietekmē indivīda fizisko aktivitāti pieaugušo dzīves periodā. Apzinoties, uz ko nepieciešams likt lielāku uzsvaru, ir iespējams plānot pēc iespējas efektīvāku un veiksmīgāku sporta stundu, kas spēs nodrošināt to, ka skolēns saņems visu nepieciešamo, lai saglabātu savu fizisko aktivitāti pieaugot.
Qualification Thesis “The Influence of P.E. on an Individual's Physical Activity in the Period of Adult Life” examines the significance of childhood and adolescent activities in later life. The aim of the sports lesson is to educate and promote students' independent work both in class and at home. In P.E., students need to acquire knowledge, learn and improve their skills through a variety of teaching methods, forms of work organization and a variety of exercises and exercises. Qualification work involves interviews. It is found out which functions are not fully implemented in P.E. at school, as well as what effect it has on the individual's physical activity during the adult life period. Based on the collected results, it is concluded that P.E. provide incomplete knowledge and skills to enable an individual to be physically active during adulthood. P.E. have made a positive contribution to those respondents who attended training or sports clubs in addition to the compulsory sports lessons. Thus, we managed to achieve the necessary result - to maintain one's physical activity during the adult life period, being aware of its necessity. The study is valuable for coaches and Physical Education teachers to understand what factors significantly affect an individual's physical activity during adult life during school hours. Aware of what needs to be emphasized, it is possible to plan the most effective and successful sports lesson possible, which will ensure that the student will receive everything necessary to maintain their physical activity as they grow.
Description: Veselības sporta speciālists
Health care sports specialist
Izglītība, pedagoģija un sports
Education, Pedagogy and Sports
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.