Title: Fizisko aktivitāšu ietekme uz cilvēka psihoemocionālo stāvokli.
Other Titles: Physical activity impact on persons psychoemotional condition.
Authors: Nora Jansone-Ratinika
Irina Maksimoviča
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: fiziskās aktivitātes;joga;depresija;trauksme;PHQ-9;STAI-Y;physical activity;yoga;depression;anxiety;PHQ-9;STAI-Y
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Kvalifikācijas darba tēma: Fizisko aktivitāšu ietekme uz cilvēka psihoemocionālo stāvokli. Pētījuma mērķis: Izpētīt jogas, acu un elpošanas vingrinājumu ietekmi uz cilvēku psihoemocionālo stāvokli. Tēmas aktualitāte: Mūsdienās liela daļa cilvēku cieš no stresa, ko izraisa dažādi dzīves faktori. Stress, trauksme vai depresīvās noskaņas ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti, attiecības ar citiem, produktivitāti darbā, mentālo un fizisko veselību. Tika veikti vairāki pētījumi par fizisko aktivitāšu ietekmi uz depresijas slimnieku pašsajūtu un rezultāti uzrāda, ka fiziskās aktivitātes var būt ar līdzīgu efektu kā antidepresantu medikamentiem. Pētījuma hipotēze: Jogas, acu un elpošanas vingrinājumi mazina depresijas un trauksmes radītāju līmeni. Pētījuma metodes: Kvantitatīvs eksperimentāls pētījums. Eksperimenta pētījuma grupā piedalījās 21 cilvēks: 11 vīrieši un 10 sievietes, kontroles grupā piedalījās 18 cilvēki: 8 vīrieši un 10 sievietes. Pētījuma grupai tika piedāvātas tiešsaistes nodarbības ar jogas, acu un elpošanas vingrinājumiem 2 reizes nedēļā pa 1 stundai, un psihoemocionālā stāvokļa novērtējuma instrumenti bija anketēšana ar Pacientu veselības aptauju -9 (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) un ar Trauksmes stāvokļa-iezīmes pašnovērtējuma aptauju (The State-Trait Anxiety Inventory (FormY), Self-Evaluation Questionnaire, STAI-Y) pētījuma sākumā, vidū un beigās (ik pēc 2 nedēļām). Kontroles grupai bija tikai anketēšana. Statistiskai analīzei izmantota programma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 26.00 versija), izmantojot aprakstošo statistiku un neparametriskus testus. Rezultāti: Pētījumu pabeidza 18 cilvēki pētījuma grupā un 18 kontroles grupā. Pētījuma grupas PHQ-9 depresijas rādītāju samazinājums ir statistiski nozīmīgs, jo izmaiņas pirms un pēc darba autores jogas nodarbību programmas ir p=0,000, kur nulles hipotēzes varbūtībai jābūt 0,05 vai mazākai. Trauksmes kā iezīmes STAI-Y (II) rādītājs pētījuma grupai ir samazinājies statistiski nozīmīgi kopš eksperimenta sākuma rezultāta, ir statistiski nozīmīgi atšķirīgs rezultāts p=0,010. Trauksmes kā stāvokļa STAI-Y (I) rādītāju samazinājuma beigu rezultāts, kas ir statistiski nozīmīgi atšķirīgs gan pētījuma grupai p=0,020, gan kontroles grupai p=0,006.
Qualification thesis topic: The influence of physical activities on a person's psycho-emotional state. Aim of the study: To study the effects of yoga, eye and breathing exercises on people's psycho-emotional state. Relevance of the topic: Nowadays, a large number of people suffer from stress caused by various life factors. Stress, anxiety or depressive moods affect people's quality of life, relationships with others, productivity at work, mental and physical health. Several studies have been done on the effects of physical activity on the well-being of depressed patients, and the results suggest that physical activity may have a similar effect to antidepressant medications. Research Hypothesis: Yoga, eye and breathing exercises reduce the levels of depression and anxiety. Research methods: Quantitative experimental study. 21 people participated in the experimental study group: 11 men and 10 women, 18 people participated in the control group: 8 men and 10 women. The study group was offered online classes with yoga, eye and breathing exercises 2 times a week for 1 hour, and the tools for assessing psychoemotional status were the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) and the Anxiety Signs. The State-Trait Anxiety Inventory (FormY), Self-Evaluation Questionnaire (STAI-Y) at the beginning, middle and end of the study (every 2 weeks). The control group had only a questionnaire. The program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences version 26.00) was used for statistical analysis, using descriptive statistics and nonparametric tests. Results: The study was completed by 18 people in the experimental group and 18 in the control group. The reduction of depression rates PHQ-9 in the study group is statistically significant, because the changes before and after the author's yoga class program are p = 0.000, where the probability of the null hypothesis should be 0.05 or less. The STAI-Y (II) indicator of trait anxiety as a feature of the study group has decreased statistically significantly since the beginning of the experiment, there is a statistically significantly different result p = 0.010. The end result of the decrease in state anxiety STAI-Y (I) indicator, which is statistically significantly different for both the study group p = 0.020 and the control group p = 0.006.
Description: Veselības sporta speciālists
Health care sports specialist
Izglītība, pedagoģija un sports
Education, Pedagogy and Sports
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.