Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIndra Vīnberga-
dc.contributor.authorKristīne Rubene-
dc.contributor.otherSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Public Health and Social Welfareen-UK
dc.date.accessioned2021-01-27T14:42:13Z-
dc.date.available2021-01-27T14:42:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/3255-
dc.descriptionVeselības sporta speciālistslv-LV
dc.descriptionHealth care sports specialisten-UK
dc.descriptionIzglītība, pedagoģija un sportslv-LV
dc.descriptionEducation, Pedagogy and Sportsen-UK
dc.description.abstractKvalifikācijas darba tēma: “Zumba fitness ietekme uz aerobajām darbaspējām un ķermeņa kompozīciju. Mērķis: izpētīt Zumba fitness ietekmi uz aerobajām darbaspējām, ķermeņa kompozīciju un sirdsdarbības frekvences lielumu iesācējiem un klientiem ar pieredzi. Pētījuma aktualitāti nosaka Zumba fitness, kas Latvijā ienācis samērā nesen, ir aizraujošs fitnesa un dejas apvienojums Latīņamerikas mūzikas ritmos. Programma nodrošina kustību dažādību un nodarbina visas muskuļu grupas, tiek izkopta stāja, iegūta stingra muskulatūra, trenēta kustību koordinācija, piedāvā izpildīt aerobo fizisko aktivitāti bez garlaicības. Zinātniskajā literatūrā ir atrodami vairāki pasaulē veiktie pētījumi par Zumba fitness ietekmi uz aerobo sagatavotību (Donath L.,et.al., 2014), psiholoģisko labsajūtu (Domene P.A.,et.al., 2016), ķermeņa kompozīciju, kaulu blīvumu (Ubago-Guisado E.,et.al., 2019). Kvalifikācijas darba pētījuma rezultāti palīdzēs izvērtēt šīs programmas ietekmi uz aerobo darbaspēju, ķermeņa kompozīcijas rādītājiem, vai Zumba fitness programmu var ieteikt kā labu fizisku aktivitāti labam treniņam un labsajūtai. Metodes: pētījumā piedalījās 14 sievietes vecumā no 20 – 45 gadiem. Dalībnieki tika sadalīti 2 grupās – iesācēju grupā un pieredzes grupā. 6 nedēļas 2 reizes nedēļā bija jāpiedalās Zumba fitness nodarbībās. Pētījuma sākumā un beigās tika veikts Harvarda step-tests vispārējo darbaspēju noteikšanai un ķermeņa kompozīcijas mērījumi ar bioelektriskās pretestības ierīci Tanita BC-420MA. Tika noteikta sirdsdarbības frekvence nodarbībā ar sporta viedpulksteni. Rezultāti: abām grupām uzlabojās vispārējo darbaspēju rādītāji piedaloties Zumba fitness nodarbībās. Iesācēju grupai HSTI uzlabojās par 8,3%, pieredzes grupai par 4,7%. Ķermeņa kompozīcijas rādītājos pēc Zumba fitness nodarbībām bija nelielas izmaiņas. ĶMI grupai ar pieredzi samazinājās par 0,42%, svars 0,46%. Iesācējiem samazinājās ĶMI par 0,17%, svars 0,24%. Sirdsdarbības frekvence nodarbību laikā abās grupās vidēji bija dažādās intensitātes diapazonos 60-70% un 70-80% no maksimālās. Secinājumi: Zumba fitness programma uzlabo aerobās darbaspējas (p<0,05). Iesācēju grupai vispārējo aerobo darbaspēju indeksa (HSTI) uzlabojumi labāki. Ķermeņa kompozīcijas rādītājos, būtiskas izmaiņas netika konstatētas (p>0,05) abām grupām. Pētījuma dati parāda, ka Zumba fitness programma noris aerobas slodzes dažādos intensitātes diapazonos. Atslēgvārdi: aerobās darbaspējas, aptaukošanās, fiziskā aktivitāte, fiziskās aktivitātes, zumba fitness, dejošana, sirdsdarbības frekvence, slodze, intensitāte.lv-LV
dc.description.abstractQualification work theme: Zumba fitness effects on aerobic working capacity and body composition. The aim: to research the impact of Zumba fitness on aerobic perfomance, body composition, and amount of heart rate frequencies among beginners group and a group of experienced Zumba fitness clients. The topicallity of the research is determinded by Zumba fitness, which came to Latvia relatively recently, is an exciting combination of fitness and dance in the rhytms of Latin American music. The program provides a variety of movements and employs all muscle groups, develops posture, gains strong muscles, trains coordination of movements, offers to peform aerobic physical activity without boredom. There are several worldwide studies on the effects of Zumba fitness on aerobic capacity (Donath L.,et.al., 2014), psychological well-being (Domene P.A.,et.al., 2016), body composition, bone density (Ubago – Guisado E.,et.al., 2019). The results of the qualifications study will help to evaluate the impact of this program on aerobic performance, body composition indicators, or Zumba fitness program can be recommended as a good physical activity for good training and well -being. Methods: this research includes 14 women, aged between 20 and 45 years. Participants were divided in 2 groups – a group of beginners and a group of experienced clients. These groups were attending Zumba fitness classes for 6 weeks, 2 days a week. In the beginning of the research the Harward step test of aerobic performance was made. Body composition measurements were made, using bioelectric resistane device Tanita. Amount of heart rate frequencies was determinded in Zumba fitness classes with sports smartwatch. Results: both groups showed increase in aerobic performance as a result of taking part in Zumba fitness classes. Beginners group showed increase of HSTI by 8,27%, experienced clients group accordingly by 4,73%. Body composition didn’t show any considerable changes in any of groups. BMI was reduced by 0,17% in the beginners group, and by 0,42% in the experienced clients group. Average heart rate frequency in both groups were in the medium intensity zone (60-70%) and aerobic zone (70-80%). Conclusions: Zumba fitness program improves aerobic performance (p<0,05). Improvements in the general aerobic performance index (HSTI) for the beginner group are better. Body composition parameters, no significant chages were observed (p>5) in both groups. The research data show that he Zumba fitness program takes place at different intensities of aerobic exercise. Keywords: aerobic capacity, obesity, physical activity, zumba, physical activity.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectaerobās darbaspējaslv-LV
dc.subjectaptaukošanāslv-LV
dc.subjectfiziskā aktivitātelv-LV
dc.subjectfiziskās aktivitāteslv-LV
dc.subjectzumba fitnesslv-LV
dc.subjectdejošanalv-LV
dc.subjectsirdsdarbības frekvencelv-LV
dc.subjectslodzelv-LV
dc.subjectintensitāte.lv-LV
dc.subjectaerobic capacityen-UK
dc.subjectobesityen-UK
dc.subjectphysical activityen-UK
dc.subjectzumbaen-UK
dc.subjectphysical activity.en-UK
dc.titleZumba Fitness ietekme uz aerobajām darbaspējām un ķermeņa kompozīciju.lv-LV
dc.title.alternativeZumba Fitness effects on aerobic working capacity and body composition.en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.