Title: Effectiveness of Non-surgical Treatment In Uncomplicated Acute Appendicitis in a Single Center (2015-2016)
Other Titles: Neķirurģiskās ārstēšanas efektivitāte nekomplicēta akūta apendicīta gadījumā vienā centrā (2015-2016)
Authors: Arnis Eņģelis
Martin Storfjord
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: sāpes vēderā;apendicīts;nekomplicēts;bez ķirurģiskas operācijas;ampicilīns;metronidazols;konservatīvs;K35.8.;abdominal pain;appendicitis;uncomplicated;non-surgical;ampicillin;metronidazole;conservative;K35.8.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Abstrakts Ievads. Gadsimtiem ilgi vienīgā akūtā apendicīta ārstēšana ir aklās zarnas ķirurģiska izņemšana. Pašreiz nekomplicēta apendicīta gadījumā tiek lietota konservatīva pieeja, izmantojot antibiotikas kā ārstēšanu, lai atturētu pacientu no iespējamiem riskiem, kas saistīti ar operāciju, kā arī traumām, ko tā rada ķermenim. Mērķis Izpētīt nekomplicēta akūta apendicīta (K35.8) ārstēšanas recidīvus un iedarbību pacientiem, kuri ievietoti bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā (01.01.2015. - 31.12.2016.). Materiāli un metodes. Dati, kas savākti no BKUS elektroniskās datu sistēmas laika posmā no 01.01.15-31.12.16, izmantojot meklēšanas kritērijus K35.8 - nekomplicēts akūts apendicīts. Veicot meklēšanu, tika iegūti 388 rezultāti, ar kuru palīdzību 195 pacienti atbilst konservatīvas ārstēšanas kritērijiem. Datu bāzē bija 12 dažādi ārstēšanas izvēles mainīgie, statistiskās analīzes dēļ tie tika sagrupēts trīs grupās. Apkopotie dati tika sakārtoti, izmantojot Microsoft Excel, un analizēti, izmantojot IBM SPSS 26.0. Rezultāti. Statistiskā analīze parādīja, ka vecuma mediāna (IQR) bija 13 gadi (9,0-15,0), dienu skaits slimnīcā (IQR) bija 4 dienas (3,0-5,0), 81 % pacientu konservatīvi ārstēja ar antibiotikām, kam nebija recidīvu, un 18,46%, kam bija recidīvs. Vidējais dienu skaits, pēc kurām atkārtojās recidīvs, bija 96,50 dienas. Statistikas analīzēs netika konstatētas statistiskas atšķirības starp vecumu un ārstēšanu, kā arī starp vecumu un atkārtošanos. Statistiskā analīze arī neuzrādīja saistību starp ārstēšanu un atkārtošanos. Tika konstatēta statistiski nozīmīga saistība starp atkārtošanos un operācijas nepieciešamību. Secinājums: datu vākšana neuzrādīja būtiskas atšķirības starp akūta apendicīta atkārtošanos un piešķirto ārstēšanu. Netika konstatēta būtiska atšķirība starp vecumu un atkārtošanās līmeni. Akūtā apendicīta atkārtošanās savāktajos datos bija 18,46%, un saskaņā ar mūsu datiem tas liecina, ka akūta apendicīta atkārtošanās ir līdzīga ar citiem literatūras avotiem, un ārstēšana jāizvēlas katram pacientam atsevišķi. Pētījums rāda, ka, ja pacientam simptomi atkārtojas 1 gada laikā pēc sākotnējās izrakstīšanas, pastāv liela varbūtība, ka pacientam būs nepieciešama operācija.
Abstract Introduction. For centuries, the sole treatment for acute appendicitis has been surgical removal of the appendix. In more recent time a conservative approach, using antibiotics as treatment to spare the patient for the potential risks which comes with surgery, as well as the trauma it implies on the body. Objective To study the recurrence and effect of non-surgical treatment of uncomplicated acute appendicitis (K35.8) in patients admitted to the children’s clinical university hospital in Riga, Latvia (01.01.2015 – 31.12.2016). Materials and methods. Data collected from the electronic data system at BKUS from the time period 01.01.15-31.12.16, through the search criteria K35.8 unspecified acute appendicitis. The search yielded 388 results, through which 195 patients fit within the criteria of being treated conservatively. There were 12 different variables of treatment choice in the data base, this was grouped into three groups due to the statistical analyses. The collected data was organized using Microsoft Excel and analyzed using IBM SPSS 26.0. Results. The statistical analyses showed that the age median (IQR) was 13 years (9,0-15,0), the number of days in hospital median (IQR) was 4 days (3,0-5,0), there was 81% of the patients treated conservatively with antibiotics which did not have recurrence and 18,46% who had recurrence. The median number of days after which recurrence occurred was 96,50 days. Statistical analyses found no statistical difference between the age and treatment nor between the age and recurrence. The statistical analyses also showed no association between the treatment and recurrence. It was found a statistically significant association between recurrence and need for surgery. Conclusion: The data collection showed no significant differences between the recurrence of acute appendicitis and the treatment given. It was found no significant difference between the age and recurrence rate. The recurrence of acute appendicitis in the collected data was 18,46%, and according to our data it shows that the recurrence of acute appendicitis is similar to other sources of literature, and the choice of treatment should be done according to each patient. The study shows that if a patient experience recurrency of symptoms within 1 year after initial discharge, there is a high probability that the patient will require surgery.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.