Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.014-020
Title: Vēsturisks spriedums Latvijā: personas garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstība Latvijas Republikas Satversmei
Other Titles: Historical Judgment in Latvia: Compliance of the Minimum Income Level Guaranteed to a Person with the Constitution of the Republic of Latvia
Authors: Jansons, Juris
Latvijas Republikas Tiesībsargs
Keywords: cilvēka cieņa;garantētais minimālais ienākumu līmenis;sociālā palīdzība;Human dignity;GMI level;social aid
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 3 (18). 14.–20. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.014-020
Series/Report no.: Socrates 2020, 3 (18)
Abstract: Rakstā ir analizēts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2019-24-03, kuras izskatīšanā šī raksta autors piedalījās kā pieteicējs. Ar apstrīdēto normu noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis ir zemākais tiesību aktos noteiktais ienākumu vai resursu līmenis, kas ļauj personai, kura atzīta par trūcīgu, pretendēt uz noteikta veida sociālo palīdzību. No 2020. gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu līmenis personai bija noteikts 64 eiro mēnesī. 2020. gada 25. jūnijā Latvijas Republikas Satversmes tiesa pasludināja spriedumu, ar kuru atzina Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam un spēkā neesošu no 2021. gada 1. janvāra. Ar minēto spriedumu sociālo un ekonomisko tiesību jomā Latvijā ir noticis būtisks pavērsiens. Šis ir vēsturisks spriedums, kas kalpo kā vadlīnija sociālās drošības sistēmas sakārtošanai Latvijā ne vien attiecībā uz garantēto minimālo ienākumu līmeni, bet arī uz visu sociālo palīdzību un pakalpojumiem kopumā. Īpaši jāuzsver, ka pamattiesību tvērumā Satversmes tiesa konkrēto sociālās drošības elementu aplūkoja caur cilvēka cieņas prizmu, un jādomā, ka tas būtiski ietekmēs vismazāk aizsargāto Latvijas iedzīvotāju labklājību. Rakstā tika izmantotas vispārzinātniskās pētījumu metodes un tiesību normu interpretācijas metodes. Vienlaikus tika analizēti starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti, Latvijas Republikas tiesu prakses piemēri, kā arī veikta zinātniskās literatūras izpēte.
The article analyses the award rendered by the Constitutional Court of the Republic of Latvia in case No. 2019-24-03 tried with participation of the Author of this article in the capacity of an applicant. The guaranteed minimum income level (GMI level) prescribed by the contested norm means the lowest level of income or resources prescribed by legal acts as providing eligibility of a person who is treated as a low income person to qualify for certain form of social aid. The GMI level guaranteed per person from 1 January 2020 has been 64 EUR/month. On 25 July 2020, the Constitutional Court of the Republic of Latvia announced the award whereby non-conformity of Paragraph 2 of the Cabinet Regulations No. 913 of 18 December 2012 “Regulations concerning the guaranteed minimum income level” with Sections 1 and 109 of Constitution of the Republic of Latvia was established and the said Paragraph was rendered invalid as from 1 January 2021. The above-described award has marked a significant milestone in the field of social and economic rights in Latvia. This historical award serves as a guideline to putting in order the social security system in Latvia not only in terms of the GMI but also in terms of social aid and social services in general. It should be noted in particular that the Constitutional Court has been discussing the specific element of social security in the context of fundamental rights in the light of human dignity, and it can be expected to have significant effect on wellbeing of the most vulnerable population of Latvia. The Article was based on methods of general scientific research and interpretation of legal norms. Along with that, analysis of international and national regulatory acts and case law of the Republic of Latvia is presented as well as studies of scientific literature.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.014-020
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 3 (18)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-18_01_Jansons-Juris_014-020.pdf152.46 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons