Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.049-058
Title: Phenomenon of Genesis of Papillae Pattern Prints on Human Skin
Other Titles: Papillārlīniju rakstu pēdu ģenēzes fenomens uz cilvēka ādas
Authors: Lall, Annika ¹
Zīle, Aelita ²
¹ Retired Police Lieutenant Colonel, Estonia
² Rīga Stradiņš University, Faculty of Law, Latvia
Keywords: skin;papillae pattern print;formation mechanism of prints;āda;papillārlīniju raksta pēdas;pēdu veidošanās mehānisms
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 3 (18). 49.–58. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.049-058
Series/Report no.: Socrates 2020, 3 (18)
Abstract: Papillae pattern prints play an essential role in identification of a person. However, their presence on the object found at the scene does not mean that the identified person committed a specific crime or participated in the concealment of the crime. Therefore, no less important is the object on which there are possible papillae pattern prints left, the mechanism of formation and location of them on the object. The skin of a victim, on which one can visualise the papillae pattern prints, can be one of such objects. However, there is a number of factors that may affect the genesis of papillae pattern prints on human skin that one cannot have an impact on. Identifying study and analysis of such factors may affect testing and introduction of visualisation methods of such prints.
Papillārlīniju rakstu pēdām ir būtiska loma personas identifikācijā. Tomēr to atrašanās uz kāda objekta, kas atrasts notikuma vietā, vēl nenozīmē, ka identificētā persona ir izdarījusi konkrēto noziedzīgo nodarījumu vai ņēmusi dalību noziedzīga nodarījuma slēpšanā. Tāpēc ne mazāk svarīgs ir objekts, uz kura ir atstātas iespējamās papillārlīniju rakstu pēdas, un jautājums, kāds ir pēdu veidošanās mehānisms un izvietojums uz objekta. Viens no šādiem objektiem varētu būt upura āda, uz kuras ir iespējams vizualizēt papillārlīniju rakstu pēdas. Tomēr pastāv vairāki faktori, kas var ietekmēt papillārlīniju rakstu pēdu ģenēzi uz cilvēka ādas un kurus mēs nevaram ietekmēt. Šādu faktoru apzināšana, izpēte un analīze varētu ietekmēt šo pēdu vizualizēšanas metožu aprobēšanu un ieviešanu praksē.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.049-058
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 3 (18)

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons