Title: Problematic Smartphone Use and it’s Effect on Sleep and Mental Health
Other Titles: Problemātiska viedtālruņu lietošana un tā ietekme uz miegu un garīgo veselību
Authors: Sabīne Grīnberga
Karin Erica Marie Ahlberg
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: Problemātiskas viedtālruņu lietošanas;garīgā veselība;depresija;trauksme;gulēt;bezmiegs.;Problematic smartphone use;mental health;depression;anxiety;sleep;insomnia.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Priekšvēsture: Sākotnējais iPhone tika izlaists 2007. gadā, kas izraisīja jaunu tehnoloģiju ēru un to, kā to izmanto ikdienas dzīvē. Viedtālruņiem ir gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti. Tie var padarīt dzīvi efektīvāku, viegli piekļūstot kalendāriem, e-pastiem un internetam. Viedtālruņi ir atvērti arī jauniem saziņas veidiem, izmantojot videozvanus, īsziņas un tālruņa zvanus, kas visiem ir viegli pieejami. No otras puses, viedtālruņu lietošanai ir arī negatīvi aspekti. 2013. gadā pirmo reizi tika aprakstīts termins “Problemātiska viedtālruņu lietošana”. Rakstos ir norādīts, kā noteikti viedtālruņu izmantošanas veidi varētu ietekmēt garīgo veselību, miegu un sociālo dzīvi. Kā rezultātā tas var negatīvi ietekmēt cilvēka dzīvi. Mērķis: Šī pētnieciskā darba mērķis ir izprast un identificēt iespējamās sakarības starp problemātisku viedtālruņu lietošanu, miegu un ietekmi uz garīgo veselību. Hipotēze: pastāv saistība starp problemātisku viedtālruņu lietošanu, miega kvalitātes pazemināšanos un negatīvu ietekmi uz garīgo veselību. Metode: Šis pētniecības darbs ir literatūras apskats apkopojot informāciju, kas iegūta no zinātniskām datu bāzēm, piemēram, PubMed un Science Direct. Mērķi: Izpētīt “Problemātiskas viedtālruņu lietošanas” (PVL) pamatinformāciju. Lai izprastu miegu un tā ietekmi uz garīgo veselību, darbā ir nodaļa par miegu, ieskaitot miega fizioloģiju, kā arī miega nozīmi un tā ietekmi uz garīgo veselību. Secinājums: tika secināts, ka problemātiska viedtālruņa lietošana pasliktina miegu. Atsevišķi tiek arī secināts, ka samazināts un slikts miegs var izraisīt garīgas slimības, piemēram, depresiju un trauksmi. Turklāt ir ļoti maz pētījumu par PVL tēmu, ietekmi uz miegu un tā ietekmi uz garīgo veselību. Būtu jāveic turpmāki pētījumi par šo jautājumu, lai izdarītu precīzākus secinājumus par šo jautājumu.
Background: The original iPhone was released in 2007, which sparked a new era of technology and how it is used in everyday life. Smartphones have both positive and negative aspects to them. They can make life more efficient, with easy accessibility to calendars, emails and internet. Smartphones have also opened up for new ways of communication, through video calls, text messages and regular phone calls, all easily accessible. On the other hand, there is also negative aspects arising from smartphones. In 2013 the term “Problematic smartphone use” (PSU) was described for the first time. Articles states how certain ways of smartphone use could affect the mental health, sleep and social life interactions. Resulting in smartphones also having negative effect on one’s life. Aim: The aim of this research work is to understand and identify possible correlations between problematic smartphone use, sleep and the effect on mental health. Hypothesis: There is a connection between problematic smartphone use, decreased quality of sleep, and negative effects on the mental health. Method: This research work is a literature review with information sustained from scientific research forums and archives, such as PubMed and Science Direct. As well manually review reference list of articles found. Objectives: In order to provide understanding of the term “Problematic smartphone use” (PSU) background on this have been included. To bring understanding of sleep and its effect on the mental health, there is a chapter about sleep, including the physiology of sleep as well as the importance of sleep, and its effect on mental health. Conclusion: It is concluded that problematic smartphone use causes worsened sleep. Separately it is also concluded that decreased and bad sleep can cause mental illness, such as depression and anxiety. Furthermore, there is very few studies on the topic of PSU, effect on sleep and its effect on mental health. Continued studies on the matter should be done, to draw more certain conclusions on this matter.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.