Title: Occupational Hazards in Anaesthesiology
Other Titles: Aroda riska faktori anestezioloģijā
Authors: Marija Avota
Daria Sophia Adriana Elisabeth Földvari
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: arodbīstamība;anestezioloģija;atkritumi anestēzijas gāzes;ķirurģiskie dūmi;kaitīgās vielas;burnout;vielu ļaunprātīga izmantošana;COVID-19;profilakse;ietekme uz vidi;ilgtspēja.;occupational hazards;anaesthesiology;waste anaesthetic gases;surgical smoke;harmful substances;burnout;substance abuse;COVID-19;prevention;environmental impact;sustainability.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Anestētioloģijas jomā pastāv daudzi arodriski. Kopumā tās var iedalīt fiziskos apdraudējumos, piemēram, asins patogēnu, piemēram, HIV un Hepatitides, kā arī gaisa patogēnu, piemēram, COVID-19, tuberkulozes un daudzu citu, infekcijas. Turklāt kaitīgu vielu iedarbība, piemēram, radiācija rentgenstaru, gamma staru, elektromagnētisko lauku iedarbības, tādu kaitīgu vielu ieelpošana kā ķirurģiskie dūmi un anestēzisko gāzu atkritumi un daudz kas cits, ko esmu izklāstījis turpmākajās lappusēs. Papildus fiziskajiem apdraudējumiem, anestezioloģijai piemīt arī daudzi psiholoģiskie apdraudējumi, piemēram, stress, sarežģījumi, darba maiņa, kas atvieglo vielu ļaunprātīgu izmantošanu, kas ir vēl viens profesionālais apdraudējums. Es esmu arī izklāstījis, vai COVID-19 ir jauns arodrisks un kādi ir veidi, kā mēs varam novērst dažus no šiem arodapdraudējumiem anestezioloģijas jomā. Nobeigumā es aprakstīju anestezioloģijas ietekmi uz vidi un pasākumus, ko var piemērot, lai uzlabotu darbības telpas ilgtspēju.
The field of Anaesthesiology bears many occupational hazards. In general, these can be divided into physical hazards such as infection from blood-borne pathogens like HIV and Hepatitides as well as from air-borne pathogens such as COVID-19, tuberculosis and many more. Furthermore, the exposure to harmful substances such as radiation in the form of X-rays, gamma rays; exposure to electromagnetic fields, inhalation of harmful substances like surgical smoke and waste anaesthetic gases and many more that I have elaborated in the following pages. In addition to physical hazards anaesthesiology also bears many psychological hazards such as stress, burnout, shift work which all facilitate substance abuse which is another occupational hazard. I have also elaborated if COVID-19 is a new occupational hazard and what the ways are that we can prevent some of these occupational hazards in the field of anaesthesiology. To conclude, I have described the environmental impact anaesthesiology has and measures that can be applied to increase sustainability in the operating room.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.